Menu

Informacje ogólne

Regulamin (wersja: 2.3)

 1. INFORMACJE OGÓLNE

  1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z „Systemu rezerwacji” usług podmiotów trzecich oferowanych ramach serwisu www.esky.pl oraz w ramach Telefonicznego Centrum Obsługi tj. usług: Rezerwacji Biletów Lotniczych, Ubezpieczeń Podróżnych, Usług Hotelowych, Transferowych, Pakietów Turystycznych, lotów charterowych, rezerwacji biletów kolejowych, usług typu SightSeeing Tours oraz dostarczanie Użytkownikom treści dostosowane do ich położenia za pośrednictwem geolokalizacji.
  2. Operatorem systemu jest eSKY.pl Spółka Akcyjna, z siedzibą w Radomiu, przy Placu Jagiellońskim 8 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000383663, NIP 948-19-87-199, REGON 670140736, kapitał zakładowy 1 000 000 PLN wpłacony w całości świadcząca Użytkownikowi – wyłącznie usługi rezerwacyjne i informacyjne zwany dalej eSKY.pl.
  3. Warunkiem korzystania z Systemu Rezerwacji oraz Telefonicznego Centrum Obsługi do którego telefony kontaktowe zostały wskazane portalu www.esky.pl, jest akceptacja wszystkich podanych niżej warunków Regulaminu. Akceptacja stanowi oświadczenie woli i stwarza prawne zobowiązanie pomiędzy Użytkownikiem, a eSKY.pl S.A.
  4. Użytkownik jest uprawniony do nieodpłatnego kopiowania, odtwarzania i utrwalania treści niniejszego Regulaminu, bez możliwości jego komercyjnego użytku.
 2. DEFINICJE

  Podane niżej pojęcia oznaczają:

   1. System Rezerwacji dostępny za pośrednictwem portalu www.esky.pl oraz Telefonicznego Centrum Obsługi - program umożliwiający Użytkownikowi wyszukiwanie i zamawianie:
    • połączeń lotniczych krajowych i międzynarodowych dla dowolnie zdefiniowanej pary miast oraz dokonanie wyceny tych połączeń i zakupu biletu lotniczego,
    • możliwości wyceny i zakupu ubezpieczenia podróżnego,
    • możliwości skorzystania z usług hotelowych w dowolnie wybranym mieście (kraj i zagranica) w dowolnie wybranym okresie, przy jednoczesnej możliwości wyceny usług i ich zamówieniu (rezerwacja hotelowa),
    • możliwości skorzystania z usług transferowych na/z lotniska,
    • możliwości skorzystania z usług typu SightSeeing Tours w dowolnie wybranym mieście z dostępnej za pośrednictwem eSKY.pl S. A.
    • możliwość wyszukania i rezerwacji imprez turystycznych poszczególnych organizatorów turystyki,
    • możliwość dostosowania podpowiedzi co do usług wskazanych w pkt od a – f poprzez system informowania Użytkownika dostosowany do miejsca jego położenia (geolokalizacja oparta na identyfikowaniu połączenia adresu IP komputera oraz danych udostępnionych przez przeglądarkę Internetową).
  1. Użytkownik - osoba korzystająca z Systemu Rezerwacji, Telefonicznego Centrum Obsługi. Użytkownik może być także określany jako Klient, Odbiorca, Pasażer.
  2. Linie "Low Cost" - linie lotnicze wymienione w punkcie II Regulaminu Biletów Lotniczych . UWAGA LINIE "LOWCOST" NIE PODLEGAJĄ ogólnym warunkom przewozu zawartym w przepisach IATA. Poszczególne linie lotnicze podlegają odpowiednio regulaminom wymienionym w punkcie II Regulaminu Biletów Lotniczych. Odrębne regulaminy dotyczące świadczonych usług obowiązują również w przypadku usług oferowanych przez organizatorów imprez turystycznych oraz lotów czarterowych o których Użytkownik jest informowany i z którymi powinien się zapoznać przed dokonaniem rezerwacji.
  3. Elektroniczny instrument płatniczy - każdy instrument płatniczy, w tym z dostępem do środków pieniężnych na odległość, umożliwiający posiadaczowi dokonywanie operacji przy użyciu elektronicznych nośników informacji lub elektroniczną identyfikację posiadacza niezbędną do dokonania operacji, w szczególności instrument pieniądza elektronicznego lub kartę płatniczą.
  4. Karta płatnicza - karta identyfikującą wydawcę i upoważnionego posiadacza, uprawniającą do dokonywania zapłaty, a w przypadku karty wydanej przez bank lub instytucję ustawowo upoważnioną do udzielania kredytu - także do dokonania zapłaty z wykorzystaniem kredytu, w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1376, 1385, 1529, z 2013 r. poz. 777, 1036, 1289, 1567 z późn zm.).
 3. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Poniższy dokument określa reguły stanowiące prawne podstawy korzystania z Systemu Rezerwacji oraz Telefonicznego Centrum Obsługi.
  2. Każdy Użytkownik zobowiązany jest z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Systemu Rezerwacji, do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
  3. Rezerwacja i zakup poszczególnych produktów oferowanych przez podmioty trzecie a dostępnych Systemie Rezerwacyjnym jest transakcją jednostkową i podlega warunkom ustalonym przez te podmioty. Zakup każdego produktu podlega warunkom szczegółowym wskazanym w działach VII do XI niniejszego Regulaminu.
 4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKA ZA KORZYSTANIE Z SYSTEMU REZERWACJI

  1. Użytkownik potwierdza, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych i do zaciągania prawnie wiążących zobowiązań.
  2. Użytkownik zapewnia, że będzie korzystał z Systemu w zakresie dokonywania zapytania o rezerwację, zakupu biletu lotniczego oraz złożenia rezerwacji i zakupu na dostępne usługi opisane w niniejszym Regulaminie, oraz innych dostępnych w serwisie usług wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem, unikając jakichkolwiek działań pozaprawnych.
  3. Zabrania się Użytkownikowi dokonywania zapytania o rezerwację z użyciem fałszywego lub cudzego nazwiska oraz dokonywania płatności za zarezerwowane bilety lotnicze lub inne usługi fałszywą bądź cudzą kartą kredytową bez zgody właściciela karty kredytowej. Takie działania będą bezzwłocznie zgłaszane właściwym organom ścigania.
 5. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

  1. eSKY.pl S.A. zastrzega, że korzystanie z Systemu Rezerwacji odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika. Nie udziela się również żadnej gwarancji, że korzystanie to przebiegało będzie bez usterek, wad, przerw czy braku możliwości połączenia z Systemem i co do tego, że rezultat poszukiwań w Internecie sprosta oczekiwaniom Użytkownika co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji. eSKY.pl S.A nie gwarantuje ponadto, iż w chwili następnej po otrzymaniu wyniku wyszukiwania nie pojawią się w Systemie, lub innych systemach wyszukiwania biletów lub rezerwacji usług inne oferty, niż uprzednio wyszukane przez System. Taka gwarancja nie będzie też miała zastosowania do przeszłości. Otrzymanie wyniku wyszukiwania, o ile nie zostanie następnie niezwłocznie potwierdzone dokonaniem Rezerwacji w sprawnym i poprawnie działającym Systemie Rezerwacji, nie stwarza po stronie Klienta roszczenia o zawarcie umowy pośrednictwa w sprzedaży biletów lub innych usług.
  2. Otrzymanie wyniku wyszukiwania, o ile nie zostanie następnie niezwłocznie potwierdzone dokonaniem Rezerwacji w sprawnym i poprawnie działającym Systemie Rezerwacji, nie stwarza po stronie Klienta roszczenia o zawarcie umowy pośrednictwa w sprzedaży biletów lub innych usług we wskazanej cenie z uwagi na zmiany cen u podmiotów wykonujących usługi zamówione w Systemie Rezerwacyjnym.
 6. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

  1. eSKY.pl jako administrator danych osobowych w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników i niniejszym oświadcza, iż nie udostępnia informacji o Użytkownikach stronie trzeciej, za wyjątkiem sytuacji i zakresów niezbędnych do prawidłowego wykonania transakcji dokonywanych przez Użytkowników poprzez skorzystanie z oferty poprzez użycie Systemu Rezerwacji.
  2. W przypadku korzystania z Systemu Rezerwacji, oferowanego na stronie www.esky.pl Użytkownicy proszeni będą o podanie określonych danych osobowych, niezbędnych do prawidłowego założenia rezerwacji i wystawienia biletu lotniczego lub innego dokumentu związanego z obsługą podróży. W związku z charakterem usługi, jaką jest zapytanie o rezerwację i zakup biletu lotniczego lub innej usługi turystycznej, informacja zawierająca imię, nazwisko, płeć oraz w przypadku dzieci, młodzieży i seniorów wiek, przekazywana jest bezpośrednio do systemu rezerwacji linii lotniczych obsługujących wybrane przez Użytkownika połączenia lotnicze lub do właściwych hoteli lub innych operatorów właściwych, dostępnych w portalu usług - w przypadku rezerwacji danych usług. Użytkownik, korzystając z systemu wyraża zgodę na takie przetwarzanie i przekazywanie jego danych osobowych przez te podmioty, dla potrzeb realizacji tych usług, podanie danych jest dobrowolne lecz konieczne do skorzystania z nich – zakres danych niezbędnych do każdorazowego dokonania rezerwacji usługi zostaje odpowiednio oznaczony w toku procesu rezerwacyjnego. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawianie,
  3. Dokonując zapytania o rezerwację, zakupu biletu lotniczego lub rezerwacji innych dostępnych w portalu usług Użytkownik przekazuje informacje na swój temat oraz innych osób za ich zgodą. Informacje te gromadzone w bazie danych eSKY.pl służą wyłącznie do własnego użytku i umożliwiają analizę zamówień oraz zapotrzebowań ze strony Klientów tj. realizację zamówionej usługi.
  4. Użytkownik może wyrazić wolę otrzymywania informacji o najnowszych promocjach i informacjach związanych z podróżowaniem w formie Newslettera poprzez złożenie oświadczenia woli odpowiedniej treści powiązanego z podaniem adresu email. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z opcji otrzymywania tych informacji poprzez wysłanie na adres rezygnacja@esky.pl oświadczenia woli rezygnacji lub klikając w link wypisu w stopce Newslettera. Informacje zawarte w Newsletterze są aktualne w momencie jego wysyłki ich dostępność w późniejszym okresie zależy od dostępności od podmiotu, który świadczy te usługi.
  5. Akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik potwierdza prawdziwość podanych przez siebie danych osobowych zgodnie z artykułem 23 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
 7. SKŁADANIE REZERWACJI LOTNICZYCH, ZAKUP BILETU, FORMY PŁATNOŚCI I DOSTARCZENIA BILETU LOTNICZEGO

  Zasady rezerwacji, zakupu, formy płatności i dostarczania biletu lotniczego określa Regulamin Biletów Lotniczych.

 8. SKŁADANIE ZAPYTAŃ I REZERWACJI USŁUG HOTELOWYCH, FORMY PŁATNOŚCI

  Zasady składania zapytań i rezerwacji usług hotelowych, formy płatności za usługi określa Regulamin Rezerwacji Hoteli.

 9. SKŁADANIE ZAPYTAŃ I ZAKUP UBEZPIECZEŃ PODRÓŻNYCH

  Zasady składania zapytań i zakupu, formy płatności i dostarczania potwierdzenia zawarcia umowy ubezpieczenia określa Regulamin Zawierania Umów Ubezpieczeń Podróżnych.

 10. REGULAMIN REZERWACJI BILETÓW KOLEJOWYCH

  Regulamin rezerwacji biletów kolejowych

 11. SKŁADANIE ZAPYTAŃ I REZERWACJI IMPREZ TURYSTYCZNYCH, FORMY PŁATNOŚCI

  1. eSKY.pl nie dokonuje rezerwacji ani nie umożliwia dokonania rezerwacji usług turystycznych za pośrednictwem Systemu Rezerwacyjnego , lecz świadczy usługi wynajmu powierzchni reklamowej na rzecz Fostertravel.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, 00-131 Warszawa, przy ulicy Grzybowskiej 2 lokal 15, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Sadu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000279954, NIP: 5252399530 , Regon 140929718, kapitał zakładowy w wysokości 100 000,00 złotych, który świadczy usługi na zasadach określonych w regulaminie usług tego podmiotu

   Regulamin Rezerwacji Imprez Turystycznych.

 12. WYSTAWIANIE FAKTUR I SPOSÓB ICH DORĘCZANIA:

  1. Za usługi zakupione w eSKY.pl za pośrednictwem strony internetowej www.esky.pl lub Telefonicznego Centrum Obsługi Klientowi wystawiona zostanie faktura elektroniczna. Dokonując zakupu i akceptując niniejszy Regulamin - Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie faktur elektronicznych w rozumieniu w art. 2 pkt 32 stosownie do art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm).
  2. Faktury elektroniczne za usługi doręczane będą na adres poczty elektronicznej wskazany w kwestionariuszu osobowym Systemu Rezerwacji lub podany w procesie zakupu za pośrednictwem Telefonicznego Centrum Obsługi.
  3. W przypadku dokonywania rezerwacji usług dla więcej niż jednego Użytkownika, na wypadek niewskazania nabywcy, na rzecz którego ma być wystawiona faktura, zostanie ona wystawiona na dane pierwszego z Użytkowników rezerwacji wieloosobowej i przesłana na adres poczty elektronicznej wskazany w trakcie rezerwacji.
  4. Regulaminy poszczególnych usług mogą wskazywać szczególne warunki wystawiania faktur.
 13. REKLAMACJE

  1. Reklamacje w zakresie dokonanych rezerwacji i zakupów biletów i innych usług turystycznych można zgłaszać w formie pisemnej w biurze eSKY.pl, 26-600 Radom, ul. Plac Jagielloński 8, albo za pomocą poczty elektronicznej na adres: reklamacje@esky.pl. O przyjęciu reklamacji i wyniku jej rozpatrzenia eSKY.pl poinformuje Klienta w terminie 14 dni od jej otrzymania lub w terminie wskazanym przez organizatora imprez turystycznych lub innego usługodawcę.
  2. eSKY.pl wskazuje, iż w przypadku gdy złożona reklamacja dotyczy usług świadczonych przez inne podmioty, poinformuje o tym Użytkownika, wskazując jednocześnie możliwość złożenia reklamacji do tego podmiotu lub złoży taką reklamację z upoważnienia i w porozumieniu z Użytkownikiem, gdy w treści złożonej do eSKY.pl reklamacji opisano informacje umożlwiające złożenie reklamacji do podmiotu świadczącego usługi.
 14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. eSKY.pl zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian w treści Regulaminu – przy zachowaniu zasady, iż Klienta obowiązuje Regulamin zaakceptowany przez niego w trakcie rezerwacji i umożliwienie Klientom dostępu do archiwalnych wersji regulaminów. Każdy Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu przed dokonaniem rezerwacji i jest każdorazowo związany postanowieniami Regulaminu z chwili dokonywania rezerwacji i zakupu biletów oraz innych usług turystycznych.
  2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 1225). Stosownie do treści art. 7 ust.1 oraz art. 10 ust. 3 pkt 1 (ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny) który stanowi, iż „Jeżeli strony nie umówiły się inaczej, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach (…) co do 1) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1” – należy wskazać, iż usługa eSKY.pl S.A. polega na wykonaniu czynności faktycznych związanych z zamówieniem przez Użytkowników usług u innych podmiotów w związku z czym jest ukończona przed upływem terminu wskazanego w ustawie.
  3. eSKY.pl nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe po stronie Klienta wynikające z faktu nie odbycia podróży z powodu strajku pracowników linii lotniczych, pracowników portów lotniczych, linii kolejowych, jak również za szkody powstałe w wyniku strajku służb obsługujących hotele, wykonanie pozostałych wymienionych w Regulaminie usług, lub w efekcie działania siły wyższej, gdyż działa jedynie w charakterze podmiotu udostępniającego system rezerwacyjny, a nie świadczącego te usługi lub sugerującego wybór ofert któregokolwiek z podmiotów.

Bilety lotnicze

Regulamin - Bilety Lotnicze (wersja: 2.3)

 1. SKŁADANIE REZERWACJI LOTNICZYCH, ZAKUP BILETU, FORMY PŁATNOŚCI I DOSTARCZENIA BILETU LOTNICZEGO, FAKTURY

  1. eSKY.pl w przypadku linii lotniczych akredytowanych w IATA (International Air Transport Association) poprzez udostępnianie Użytkownikom oferty tych linii działa w charakterze agenta tych linii lotniczych – podmiotami świadczącymi usługi lotnicze wobec Użytkownika oraz ponoszące odpowiedzialność ze względu na niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie przelotu będą konkretne linie lotnicze w imieniu i na rzecz których działa eSKY.pl a których nazwa zostaje wskazana w trakcie procesu rezerwacyjnego jak również na bilecie doręczonym Użytkownikowi.
  2. W przypadku linii lotniczych niskokosztowych (tzw. Low Cost) eSKY.pl działa w charakterze pośrednika dokonującego w tych liniach lotniczych czynności faktycznych związanych z realizacją i doręczeniem biletu zamówionego w tych liniach lotniczych ściśle wg wskazań Użytkownika i w jego imieniu, a przekazywanych za pośrednictwem Systemu Rezerwacyjnego lub Telefonicznego Centrum Obsługi. Realizacja usługi jak rozpatrzenie procedury reklamacyjnej podlega ogólnym warunkom tych przewoźników wskazywanych w trakcie procesu rezerwacyjnego.
  3. W przypadku połączeń czarterowych organizowanych przez organizatora turystycznego eSKY.pl działa jako agent i udostępnia warunki wskazane przez podmiot organizujący przelot. Odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi czarteru ponosi organizator.
  4. Stronami umowy przewozu jest zawsze konkretnie wskazany i określony w ofercie usługodawca świadczący usługi przewozu lotniczego będące przedmiotem umowy. Zawierane za pośrednictwem portalu eSKY.pl umowy, o których mowa powyżej są zawierane i realizowane na podstawie ogólnych warunków umów poszczególnych usługodawców z którymi umowę zawiera Użytkownik i taryf lotniczych tych przewoźników.
  5. Zapytanie o rezerwację
   Użytkownik dokonuje zapytania o rezerwację wybierając jedną z zaproponowanych przez System opcji na połączenie lotnicze oraz poprzez wprowadzenie do kwestionariusza osobowego wszelkich niezbędnych danych, co do których przetwarzania informacje określa pkt VI Regulaminu.
  6. Potwierdzenie zapytania i zmiana ceny:
   1. Użytkownik otrzymuje na podany przez siebie adres poczty elektronicznej potwierdzenie zapytania, zawierające oprócz numeru rezerwacji, informację o wybranym połączeniu, całkowitej cenie biletu lotniczego oraz formie płatności. Cena biletu lotniczego wyrażana jest w PLN, lub innej walucie określonej w formularzu zapytania. Na cenę biletu lotniczego składają się w szczególności: taryfa netto, opłaty lotniskowe oraz bezzwrotna opłata transakcyjna za wystawienie biletu. Z uwagi na wstępny charakter dokonanej rezerwacji cena biletu nie jest gwarantowana do momentu otrzymania płatności przez eSKY.pl S.A., usługa zostanie wykupiona na rzecz Klienta u Przewoźnika w cenie dostępnej w Systemie Rezerwacyjnym po otrzymaniu zapłaty w przypadku płatności przelewem lub wpłaty gotówkowej, lub w momencie wystawienia biletu w przypadku płatności elektronicznym instrumentem płatniczym.
   2. Użytkownik przed dokonaniem płatności zobowiązany jest do sprawdzenia poprawności danych zawartych w przesłanym potwierdzeniu oraz informacji o terminie opłacenia rezerwacji w celu wykupienia biletu w cenie wskazanej podczas wyszukiwania w Serwisie
  7. Zakup biletu lotniczego:
   1. Użytkownik może dokonać zakupu biletu lotniczego pod warunkiem wprowadzenia prawdziwych danych osobowych do Systemu Rezerwacji. Przed dokonaniem zakupu biletu lotniczego, obowiązkiem Użytkownika jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i jego akceptacja oraz zapoznanie się z warunkami taryfy dotyczącymi wybranego przez Użytkownika połączenia lotniczego. Za czynności związane z wystawieniem biletu eSKY.pl pobiera bezzwrotną opłatę transakcyjną w wysokości określonej co do konkretnego lotu.
   2. Zrozumienie warunków rządzących daną taryfą pomoże Użytkownikowi dokonać wyboru najatrakcyjniejszego cenowo połączenia lotniczego, a także pozwoli zminimalizować koszty ewentualnej anulacji biletu lotniczego.
   3. Jeżeli cena różni się w zdecydowany sposób od oczekiwanej, może mieć to związek z brakiem miejsc w najtańszych klasach ekonomicznych. Prosimy sprawdzać daty wylotu i powrotu w sąsiednich terminach.
   4. Po otrzymaniu zgłoszenia rezerwacji eSKY.pl może kontaktować się z Użytkownikiem celem zweryfikowania danych Użytkownika i potwierdzenia oferty. W przypadku niemożności skontaktowania się z Użytkownikiem eSKY.pl dokonuje rezerwacji, zgodnej ze zgłoszeniem w przypadku wpłaceniu przez Użytkownika kwoty odpowiadającej co najmniej cenie biletu wraz z usługami dodatkowymi określonymi przez Użytkownika oraz opłatą transakcyjną.
   5. Jeżeli Państwa podróż wymaga dodatkowego serwisu (np. specjalny posiłek, naliczenie punktów w programie frequent flyer, przelot ze zwierzęciem, nadbagaż, specjalny bagaż kabinowy, dziecko bez opieki, dodatkowa opieka dla pasażera, pomoc dla inwalidy, kołyska dla dziecka i inne) prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy. Prośby pasażerów są rozpatrywane przez linie lotnicze w miarę możliwości.
   6. eSKY.pl zastrzega sobie możliwość odmowy wystawienia biletu w przypadku gdy zastosowana (wybrana przez Użytkownika) taryfa nie jest zgodna z jej przeznaczeniem zgodnie z warunkami sprzedaży w ramach danej oferty, lub istnieją inne uzasadnione ograniczenia w umowach między liniami lotniczymi, na które eSKY.pl nie ma wpływu. Niezgodność taryfy z jej przeznaczeniem oznacza dot. przede wszystkim lecz nie wyłącznie złożenia przez Użytkownika nieprawdziwego oświadczenia dot. przysługujących ulg, wieku etc. mających wpływ na cenę biletu lub naruszenie innych warunków taryf szczegółowo określonych przez Przewoźnika, na które eSKY.pl nie ma wpływu, co do których Użytkownik jest informowany podczas procesu rezerwacji i z którymi ma obowiązek się zapoznać, w tym w szczególności złożenie przez Użytkownika nieprawdziwego oświadczenia dot. przysługujących ulg, wieku etc. mających wpływ na cenę biletu.
  8. Formy płatności:
   1. Akceptowane są trzy formy płatności za bilety lotnicze zakupione na stronie www.esky.pl:
    • płatność elektronicznym instrumentem płatniczym,
    • płatność przelewem,
    • lub wpłata gotówkowa.
   2. Wyboru preferowanej formy płatności dokonują Użytkownicy w kwestionariuszu osobowym Systemu Rezerwacji,
   3. Płatności za bilety "Low Cost" dokonywane są wyłącznie elektronicznym instrumentem płatniczym w trakcie zakupu on-line lub przelewem w przypadku złożenia zamówienia na taką usługę w formularzu rezerwacyjnym lub za pośrednictwem infolinii przy czym należy wskazać, iż wpłata powinna być złożona niezwłocznie z uwagi na możliwość zmiany ceny przez linie lotnicze,
   4. Zapłaty przelewem można dokonać wyłącznie za bilety lotnicze rezerwowane w www.esky.pl z co najmniej 2 dniowym wyprzedzeniem. Wybierając jako formę płatności "przelew", Użytkownik zobowiązany jest wpłacić w terminie 24 godzin od zgłoszenia rezerwacji, kwotę należną eSKY.pl kupowany bilet lotniczy,
   5. Wpłaty gotówkowe i płatności przelewem należy dokonać na rachunek: eSKY.pl S.A. Pl. Jagielloński 8; 26-600 Radom,
    • Bank PKO BP S.A. Nr. konta: 46 1020 4317 0000 5002 0129 4206
   6. Na przelewie należy podać imię i nazwisko Użytkownika (Pasażera) oraz numer rezerwacji. Bilety lotnicze opłacane przelewem lub wpłatą gotówkową wystawiane są przez eSKY.pl w dniu, w którym kwota należna za kupowany przez Użytkownika bilet lotniczy została zaksięgowana na ww. rachunku, księgowanie musi nastąpić przed godziną 20:00. Wyjątek stanowią dni wolne od pracy - informacja zamieszczana jest na stronie internetowej biura. Realizacja tak zamówionych usług odbywa się w następnym dniu roboczym po cenach dostępnych u przewoźników. Uwaga! Linie lotnicze zezwalają na wystawienie biletu w terminie nieprzekraczającym 72 h od momentu dokonania rezerwacji lub w terminie nieprzekraczającym 24 h lub wcześniejszym w przypadku rezerwacji niektórych biletów w taryfie specjalnej. W przypadku nieotrzymania przez eSKY.pl zapłaty w terminie i wysokości umożliwiającej zakup i wystawienie biletu zgodnie z ograniczeniami określanymi przez linie lotnicze rezerwacja Użytkownika zostanie anulowana. eSKY.pl nie ponosi odpowiedzialności za anulacje rezerwacji Użytkowników, wywołane zwłoką w dokonywaniu wpłat na rachunek eSKY.pl ponad okresy wskazane w niniejszym Regulaminie oraz indywidualnych informacjach przekazywanych Użytkownikom. Mając na uwadze dużą zmienność cen w czasie eSKY.pl rekomenduję wybór płatności kartą płatniczą z uwagi na dokonanie przez Użytkownika płatności łącznie z rezerwacją.
   7. Płatność elektronicznym instrumentem płatniczym:
    • Użytkownik systemu rezerwacji biletów lotniczych on-line dokonuje zakupu posługując się karta płatniczą VISA, Eurocard, Mastercard, Diners Club, American Express lub innym instrumentem płatniczym o którym mowa w ustawie o usługach płatniczych. (Dz. U. 2011 nr 199 poz. 1175 z późn. zm. ).
    • Transakcja zakupu z wykorzystaniem elektronicznych instrumentów płatniczych jest transakcją bezpieczną.
    • Wybierając jako formę płatności "karta płatnicza", Użytkownik zobowiązany jest wypełnić w kwestionariuszu osobowym Systemu Rezerwacji pola definiujące dane używanej przez niego karty płatniczej (takie jak: rodzaj karty, numer karty oraz data ważności). Po zgłoszeniu rezerwacji karta płatnicza jest automatycznie autoryzowana przez System Rezerwacji w systemie order by phone przez eSKY.pl i obciążana kwotą należną za zakupione bilety lotnicze. Uwaga! Podanie błędnych danych karty płatniczej (np. błędny numer lub data ważności) spowoduje odrzucenie zapytania przez System Rezerwacji.
    • Obciążenie karty płatniczej następuje w dwóch transakcjach, kwota biletu netto wraz z opłatami lotniskowymi pobierana jest przez linię lotniczą, kwota za opłatę transakcyjną pobierana jest przez eSKY.pl zastrzega możliwość pobrania należności jedną transakcją.
  9. Forma biletu eSKY.pl wystawia Użytkownikowi bilet w formie elektronicznej.
  10. Dostarczanie biletu lotniczego elektronicznego Bilety lotnicze elektroniczne, zakupione na www.esky.pl doręczane są na adres poczty elektronicznej wskazany w kwestionariuszu osobowym Systemu Rezerwacji lub podany w procesie zakupu za pośrednictwem Telefonicznego Centrum Obsługi.
  11. Anulacja rezerwacji z winy przewoźnika
   1. eSKY.pl nie ponosi odpowiedzialności za zmiany i anulacje dokonane przez linie lotnicze w rezerwacjach Użytkowników Systemu bez jej udziału. Informacje o ewentualnych zaistniałych zmianach w rezerwacji Użytkownika, przesyłane będą przez pracownika eSKY.pl pod wskazany w kwestionariuszu osobowym adres poczty elektronicznej lub przekazywane telefonicznie pod wskazany numer kontaktowy.
   2. Wszelkie roszczenia wynikające z anulowania lub zmiany, w tym opóźnienia połączenia przez linię lotniczą, Użytkownik winien kierować do tej linii. Linie lotnicze ponoszą odpowiedzialność na warunkach Konwencji Warszawskiej i Konwencji Montrealskiej.
  12. Zwrot biletu lotniczego:
   1. Użytkownik ma prawo dokonać zwrotu biletu lotniczego zakupionego na stronie www.esky.pl pod warunkiem, że zwrot ten nastąpi przed dniem określonym jako data wylotu i o ile zezwala na to taryfa zastosowana w bilecie lotniczym a ustalona bezpośrednio przez linie lotnicze, z którą Użytkownik ma obowiązek się zapoznać przed dokonaniem zakupu biletu. Zwrot biletu lotniczego wiąże się z potrąceniem opłaty karnej, wysokość opłaty karnej określona jest przez linię lotniczą. W przypadku brakiem zgody odnośnie zwrotu pomiędzy osobami wskazanymi jako podróżni na bilecie lotniczym decydujące znaczenie ma oświadczenie woli złożone przez osobę dokonującą opłaty za bilet, chyba, że przy zamówieniu biletu w sposób wyraźny wskazano, osoby płacące za poszczególne bilety w ramach jednej rezerwacji.
   2. Wybrane taryfy promocyjne nie zezwalają na dokonanie jakichkolwiek zmian w bilecie lotniczym i na zwrot biletu do wystawcy przed rozpoczęciem podróży (rezygnacja z przelotu wiąże się z całkowitą utratą opłaty uiszczonej za bilet lotniczy).
   3. Zwracając bilet elektroniczny Użytkownik powinien skontaktować się telefonicznie z Telefonicznym Centrum Obsługi w celu dokonania zwrotu biletu.
   4. W zależności od zastosowanej formy płatności, kwota należna Użytkownikowi za zwracany bilet lotniczy przesyłana jest bezpośrednio na rachunek bankowy Użytkownika lub na rachunek karty płatniczej Użytkownika w terminie do 7 dni od daty otrzymania przez eSKY.pl kwoty od linii lotniczych. Jako termin dokonania zwrotu pieniędzy uznaje się obciążenie rachunku bankowego eSKY.pl.
  13. Taryfy promocyjne - ograniczenie odpowiedzialności:

   Niektóre taryfy promocyjne, dostępne w Systemie Rezerwacji, posiadają ściśle określone warunki rezerwowania i wystawiania biletów lotniczych. Dotyczy to w szczególności taryf, które muszą zostać zarezerwowane i wykupione z co najmniej 3, 7 lub 14-dniowym wyprzedzeniem. Nie dotrzymanie tego warunku może wpłynąć na zmianę ceny biletu lotniczego. eSKY.pl zastrzega sobie prawo anulowania rezerwacji Użytkownika, dokonanej dokładnie na trzy, siedem lub czternaście dni przed wylotem, w związku z przekroczeniem przez Użytkownika limitu wykupu określonego w warunkach taryfy Przewoźnika na warunkach przez niego ustalonych. Linia lotnicza może zażądać wcześniejszego wystawienia biletu. W takim przypadku otrzymają Państwo od nas informację na obecny adres e-mail o wymaganym terminie wpłaty.

 2. REGULAMIN PRZEWOZU POSZCZEGÓLNYCH LINII "LOW COST" WYMIENIONYCH W PUNKT II PODPUNKT 3 REGULAMINU:

Rezerwacje hoteli

Regulamin - Rezerwacje Hoteli (wersja: 2.3)

 1. REGULACJE OGÓLNE

  1. eSKY.pl nie jest stroną umów o świadczenie usług hotelarskich oraz innych umów pozostających z nimi w związku, zawieranych za pośrednictwem Systemu Rezerwacji, gdyż zawsze jest nią konkretnie wskazany i określony w ofercie usługodawca oferujący usługi będące przedmiotem umowy. Zawierane za pośrednictwem portalu eSKY.pl umowy, o których mowa powyżej są zawierane i realizowane na podstawie ogólnych warunków umów poszczególnych usługodawców. Wszelkie dane zawarte w prezentowanej w Serwisie oferty oparte są na danych przekazanych bezpośrednio przez dostawców usług hotelowych.
  2. Użyte w niniejszym Regulaminie sformułowania oznaczają:
   1. Dostawca - dostawca usług hotelarskich, lub z nimi związanych, eSKY.pl oferujący Użytkownikowi za pośrednictwem strony internetowej www.esky.pl oraz innych stron należących do podmiotów współpracujących z eSKY.pl swoje usługi szczegółowo opisane w poszczególnych ofertach,
   2. Usługi hotelarskie lub hotelowe - krótkotrwałe, ogólnie dostępne wynajmowanie domów, mieszkań, pokoi, miejsc noclegowych, a także miejsc na ustawienie namiotów lub przyczep samochodowych oraz świadczenie, w obrębie obiektu, usług z tym związanych,
   3. Produkty pakietowe - indywidualnie i samodzielnie skonfigurowane przez Użytkownika w trakcie procesu rezerwacji rozwiązanie stanowiące pakiet podróży, w skład którego wchodzi kilka pojedynczych usług w zakresie skorzystania z usługi przewozowej (transport lotniczy) i rezerwacji usługi hotelarskiej, wraz z ewentualnymi usługami dodatkowymi, dostępne za pośrednictwem portalu www.eSKY.pl.
  3. Przedmiot Regulacji
   Niniejszy Regulamin normuje zasady udostępniania na stronie internetowej www.eSKY.pl usług hotelowych oferowanych przez podmioty trzecie Użytkownikom, którzy chcą złożyć stosowną rezerwację.
  4. eSKY.pl zapewnia Użytkownikowi:
   1. bezpośredni dostęp do oferowanych przez dostawców usług hotelarskich, które dotyczą obiektów znajdujących się zarówno w kraju jak i za granicą,
   2. możliwość skorzystania z produktów pakietowych dowolnie i indywidualnie konfigurowanych przez Użytkowników.
  5. W razie gdy z przepisów prawa wynikać będzie taki obowiązek, eSKY.pl zobowiązuje się do płacenia podatku VAT za świadczone usługi. eSKY.pl jest nadto obowiązana do zagwarantowania, w tym od strony finansowej, dostępności elementów składowych produktów pakietowych na swojej stronie internetowej.
 2. MOŻLIWE WARIANTY REZERWACJI USŁUG HOTELARSKICH

  1. W zależności od oferty poszczególnych dostawców, wyróżnia się następujące zasady rezerwacji i dokonywania odpłatności za usługi hotelarskie:
   1. dokonanie rezerwacji usługi hotelarskiej za pośrednictwem Systemu Rezerwacji, przy jednoczesnym uregulowaniu przez Użytkownika zapłaty w terminach wynikających z oferty obiektu bezpośrednio na rzecz oferującego obiekt dostawcy - brak wpłaty na rzecz eSKY.pl S.A.,
   2. dokonanie rezerwacji usługi hotelarskiej za pośrednictwem Systemu Rezerwacji przy jednoczesnym uregulowaniu przez Użytkownika zapłaty w terminach wynikających z oferty obiektu na rzecz eSKY.pl S.A.
  2. Ze względu na możliwość zweryfikowania prawidłowości podanych danych oraz zabezpieczenia płatności za dokonaną rezerwację wyróżnia się:
   1. rezerwację niegwarantowaną, – rezerwacja która nie została opłacona przez Użytkownika,
   2. rezerwację gwarantowaną, która została opłacona przez Użytkownika lub nastąpiła weryfikacja danych Użytkownika na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. SKŁADANIE ZAPYTAŃ I REZERWACJI USŁUG HOTELOWYCH

  1. Zapytanie o rezerwację:
   Użytkownik dokonuje zapytania o rezerwację usługi hotelarskiej wybierając jedną z dostępnych opcji - elektroniczny System rezerwacji dostępny na www.esky.pl, na innych stronach należących do podmiotów współpracujących z eSKY.pl albo kontakt telefoniczny pod numer wskazanym Telefonicznego Centrum Obsługi- oraz poprzez wprowadzenie do kwestionariusza osobowego wszelkich niezbędnych danych.
  2. Potwierdzenie zapytania i ceny:
   1. Użytkownik otrzymuje na podany przez siebie adres poczty elektronicznej potwierdzenie zapytania, zawierające oprócz numeru rezerwacji, informację o usłudze hotelarskiej, całkowitej cenie usługi oraz wybranej formie płatności.
   2. Założenie i posiadanie rezerwacji przez Użytkownika jest zobowiązaniem do skorzystania z usługi hotelarskiej.
   3. Cena usługi hotelarskiej wyrażana jest w PLN, lub innej walucie określonej w formularzu zapytania. Na cenę usługi składają się w szczególności: taryfa netto, opłaty dodatkowe, sprzątanie końcowe oraz inne opłaty wskazane w rezerwacji.
   4. W przypadku, gdy rezerwowana usługa stosownie do warunków jej rezerwacji wymaga dokonania przez Użytkownika należnej wpłaty na rzecz eSKY.pl S.A., cena usługi podana w potwierdzeniu rezerwacji nie jest gwarantowana aż do momentu otrzymania płatności przez eSKY.pl S.A. z uwagi na warunki określone przez Dostawców Hotelowych
   5. Użytkownik przed dokonaniem płatności zobowiązany jest do sprawdzenia poprawności danych zawartych w przesłanym potwierdzeniu.
  3. Złożenie zamówienia usługi hotelarskiej:
   1. Użytkownik może dokonać złożenia zamówienia pod warunkiem wprowadzenia prawdziwych danych osobowych do Systemu Rezerwacji. Przed dokonaniem zamówienia, obowiązkiem Użytkownika jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i jego akceptacja oraz zapoznanie się z warunkami rezerwacji usługi dotyczącymi wybranego przez Użytkownika obiektu oferującego usługę.
   2. Zrozumienie warunków rezerwacji pomoże Użytkownikowi dokonać wyboru najatrakcyjniejszej cenowo usługi, a także pozwoli zminimalizować koszty ewentualnej anulacji zamówienia.
   3. Po otrzymaniu zgłoszenia rezerwacji eSKY.pl może kontaktować się z Użytkownikiem celem zweryfikowania danych Użytkownika i potwierdzenia oferty. W przypadku niemożności skontaktowania się z Użytkownikiem eSKY.pl nie odpowiada za skuteczne przyjęcie rezerwacji przez dostawcę, zgodnie z treścią dokonanego zgłoszenia, chyba że została dokonana rezerwacja gwarantowana w rozumieniu pkt V ust. 2 b niniejszego Regulaminu.
   4. Każda rezerwacja/zgłoszenie jest przekazywane przez eSKY.pl imieniu Użytkownika do danego dostawcy jako deklaracja zamówienia.
   5. Hotel ma prawo do anulowania rezerwacji w przypadku nie zgłoszenia się w dniu rozpoczęcia usługi w obiekcie oferującym usługę. Czas i warunki anulacji określają szczegółowe warunki rezerwacji obiektu oferującego usługę.
  4. Potwierdzenie rezerwacji.
   Wydrukowane przez Użytkownika, otrzymane na adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia rezerwacji, „voucher hotelowy”, wraz z dokonaną w terminie wymaganą ewentualnie opłatą stanowi zamówienie usługi hotelarskiej.
 4. FORMY PŁATNOŚCI

  1. Formy płatności:
   1. W przypadku gdy płatność za usługę ma być dokonana przez przybyciem do obiektu bezpośrednio na rzecz dostawcy, oferta zawiera szczegółowe dane niezbędne do dokonania stosownych opłat.
   2. W przypadku gdy zgodnie z ofertą dotyczącą danego obiektu płatność za usługę ma być dokonana przed przybyciem do obiektu na rzecz eSKY.pl S.A., akceptowane są dwie formy płatności za usługi hotelowe/hotelarskie:
    • płatność elektronicznym instrumentem płatniczym,
    • płatność przelewem,
    • wpłata gotówkowa.
   3. wyboru preferowanej formy płatności dokonują Użytkownicy w kwestionariuszu osobowym Systemu Rezerwacji, przy czym:
    • Zapłaty przelewem można dokonać wyłącznie za rezerwowane w www.esky.pl obiekty (lokale) . Wybierając jako formę płatności "przelew", Użytkownik zobowiązany jest wpłacić, w terminie 24 godzin od zgłoszenia rezerwacji, kwotę należną. za usługę.
    • Wpłaty gotówkowe i płatności przelewem należy dokonywać na rachunek:
     eSKY.pl S.A.
     Pl. Jagielloński 8, 26-600 Radom
     Bank PKO BP SA
     Nr konta: 66 1020 4317 0000 5102 0136 7614.
    • Na przelewie należy podać imię i nazwisko Użytkownika oraz numer rezerwacji.
    • Płatność elektronicznym instrumentem płatniczym.
    • Użytkownik Systemu Rezerwacji on-line dokonuje zakupu posługując się karta płatniczą VISA, Eurocard, Mastercard, Diners Club, American Express lub innym elektronicznym instrumentem płatniczym o którym mowa w ustawie o usługach płatniczych. (Dz. U. 2011 nr 199 poz. 1175 z późn. zm. ).
   4. Transakcja zakupu z wykorzystaniem elektronicznych instrumentów płatniczych jest transakcją bezpieczną.
   5. Wybierając jako formę płatności "karta płatnicza" Użytkownik zobowiązany jest wypełnić w kwestionariuszu osobowym Systemu Rezerwacji pola definiujące dane używanej przez niego karty płatniczej (takie jak: rodzaj karty, numer karty oraz data ważności, kod CVV/CVC). Po zgłoszeniu rezerwacji karta kredytowa jest automatycznie autoryzowana przez System Rezerwacji eSKY.pl a następnie obciążana kwotą należną za zakupione usługi (Dotyczy tylko rezerwacji płatnych na rzecz eSKY.pl).
   6. Uwaga! Podanie błędnych danych karty płatniczej (np. błędny numer lub data ważności) spowoduje odrzucenie zapytania przez System Rezerwacji.
  2. Po dokonaniu zapłaty (obciążenie karty, dokonanie przelewu, zapłata gotówką) i jej zaksięgowaniu system automatycznie stworzy i prześle na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej voucher potwierdzający zakup usługi hotelowej. Voucher stanowi dowód zakupu usługi hotelowej, którym Użytkownik winien legitymować się w momencie skorzystania z usługi w hotelu.
 5. WARUNKI ANULACJI REZERWACJI/ZAMÓWIENIA

  1. Anulowanie rezerwacji/zamówienia. Rezerwacja usługi hotelarskiej/hotelowej podlega polityce rezygnacji przedstawionej na stronie rezerwacji danego dostawcy.
  2. Anulacja w przypadku niezidentyfikowanego użytkownika.
   W celu uniknięcia nadużyć w Systemie Rezerwacji i nieobciążania dostawców fałszywymi lub wprowadzającymi w błąd rezerwacjami, eSKY.pl zastrzega sobie prawo do anulowania w poszczególnych przypadkach niegwarantowanych rezerwacji, o ile nie ma możliwości skontaktowania się z Użytkownikiem pod wskazanym przez niego numerem telefonu. W takich przypadkach Użytkownikowi nie przysługuje roszczenie do skorzystania z usługi hotelarskiej. To samo dotyczy sytuacji, w której eSKY.pl poweźmie informację, iż z adresu e-mail podanego przez Użytkownika dokonywano w przeszłości rezerwacji, które nie zostały wykorzystane lub, gdy zapytania zwrotne wykonywane tą drogą przez eSKY.pl pozostają bez odpowiedzi. Aby zapobiec anulowaniu rezerwacji wskutek podejrzenia, że dana rezerwacja została dokonana z umyślnym zamiarem jej niewykorzystania, Użytkownik ma możliwość dokonania rezerwacji gwarantowanej przez podanie numeru swojej karty płatniczej. Klient może zostać poproszony o przesłanie skanu karty i dokumentu tożsamości oraz wypełnionego formularza UCCCF dla potrzeb weryfikacji prawidłowości transakcji.
 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Użytkownik wyraża zgodę na transfer jego danych osobowych oraz oświadcza iż dysponuje zgodą innych osób, na rzecz i w imieniu których dokonuje rezerwacji do przetwarzania danych tych osób, przez eSKY.pl do dostawców w celu realizacji procesu rezerwacji oraz oferowania Użytkownikom ewentualnego posprzedażowego wsparcia za pośrednictwem strony internetowej eSKY.pl w zakresie zamówionej usługi.
  2. Ewentualne roszczenia Użytkowników oraz wnioski odszkodowawcze za szkody przez nich poniesione winny być wnoszone oraz wykonywane wobec właściwych dostawców. eSKY.pl odpowiada za nienależyte wykonanie usługi pośrednictwa.
  3. Rolą eSKY.pl i innych firm współpracujących z nią w zakresie dostarczania baz danych o obiektach hotelarskich dostawców jest stworzenie Użytkownikowi dostępu do bezpośrednich ofert prezentowanych przez poszczególnych dostawców.
  4. Informacje o hotelach i standardach ich usług.
   Międzynarodowa klasyfikacja hoteli oparta na systemie gwiazdek stanowi niewiążącą informację o standardzie danego hotelu. Dostępna w Systemie Rezerwacyjnym eSKY.pl informacja o hotelach opiera się na ocenie własnej danego hotelu.

Zawieranie umów ubezpieczeń

Regulamin - Zawieranie Umów Ubezpieczeń (wersja: 2.3)

SKŁADANIE ZAPYTAŃ I ZAKUP UBEZPIECZEŃ PODRÓŻNYCH

 1. Ubezpieczycielem jest Chartis Europe Spółka Akcyjna Oddział w Polsce z siedzibą Warszawa kod pocztowy 00-102 ul. Marszałkowska 111, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000026645, NIP 107-00-05-374, Kapitał zakładowy 47 626 240 EUR.

 2. Umowa ubezpieczenia zawierana jest zgodnie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia oraz w zakresie.

 3. Dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia zgodnie art. 809 § 1 KC. jest polisa.

 4. Użytkownik dokonuje zapytania o wycenę kosztów zawarcia umowy ubezpieczenia wybierając jedną z zaproponowanych przez System opcji poprzez wprowadzenie do kwestionariusza osobowego wszelkich niezbędnych danych.

 5. Potwierdzenie zapytania

  1. Użytkownik może dokonać zapłaty za polisę pod warunkiem wprowadzenia prawdziwych danych osobowych do Systemu Rezerwacji. Przed dokonaniem zawarcia umowy ubezpieczenia, obowiązkiem Użytkownika jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i jego akceptacja oraz zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia.
  2. Użytkownik przed dokonaniem płatności zobowiązany jest do sprawdzenia poprawności danych zawartych w przesłanym potwierdzeniu.
 6. Zakup polisy ubezpieczeniowej

  1. Użytkownik otrzymuje na podany przez siebie adres poczty elektronicznej potwierdzenie zapytania, zawierające oprócz numeru rezerwacji, informację o całkowitej cenie polisy oraz formie płatności. Cena polisy wyrażana jest w PLN, lub innej walucie określonej w formularzu zapytania.
 7. Formy płatności

  1. Akceptowane są trzy formy płatności za polisy zakupione za pośrednictwem eSKY.
   1. płatność elektronicznym instrumentem płatniczym,
   2. płatność przelewem,
   3. wpłata gotówkowa.
  2. Wyboru preferowanej formy płatności dokonują Użytkownicy w kwestionariuszu osobowym Systemu Rezerwacji:
   1. Wpłaty gotówkowe i płatności przelewem należy dokonać na rachunek:

    eSKY.pl S.A. Pl. Jagielloński 8; 26-600 Radom, Bank PKO BP S.A. Nr. konta: 46 1020 4317 0000 5002 0129 4206.

   2. Na przelewie należy podać nr zamówienia oraz nazwę płatnika wskazanego w kwestionariuszu osobowym.
   3. Płatność elektronicznym instrumentem płatniczym:

    Użytkownik Systemu Rezerwacji dokonuje zakupu posługując się kartą płatniczą VISA, Eurocard, Mastercard, Diners Club, American Express lub innym elektronicznym instrumentem płatniczym o którym mowa w Ustawie o elektronicznych instrumentach płatniczych (Dz. U. z dnia 11 października 2002 r.).

    Transakcja zakupu z wykorzystaniem elektronicznych instrumentów płatniczych jest transakcją bezpieczną.

    Wybierając jako formę płatności "karta płatnicza", Użytkownik zobowiązany jest wypełnić w kwestionariuszu osobowym Systemu Rezerwacji pola definiujące dane używanej przez niego karty płatniczej (takie jak: rodzaj karty, numer karty, data ważności oraz kod CVV/CVC). Po zgłoszeniu rezerwacji karta płatnicza jest automatycznie autoryzowana przez System Rezerwacji w systemie order by phone przez eSKY.pl S.A.i obciążana kwotą należną za zakupione ubezpieczenie podróżne Uwaga! Podanie błędnych danych karty płatniczej (np. błędny numer lub data ważności) spowoduje odrzucenie zapytania przez System Rezerwacji.

 8. Dostarczanie polisy

  Polisy zakupione za pośrednictwem eSKY.pl doręczane są na wskazany w kwestionariuszu osobowym Systemu Rezerwacji adres poczty elektronicznej.

Koleje

Regulamin - Bilety Kolejowe (wersja: 2.3)

 1. ZASADY OGÓLNE

  1. W przypadku linii kolejowych zrzeszonych w VSB SNCF (VOYAGES-SNCF BENELUX SPRL zwany dalej VSB) eSKY.pl działa w charakterze pośrednika dokonującego w tych liniach kolejowych czynności faktycznych związanych z realizacją i doręczeniem biletu zamówionego ściśle wg wskazań Użytkownika i w jego imieniu, a przekazywanych za pośrednictwem Systemu Rezerwacyjnego lub Telefonicznego Centrum Obsługi. Realizacja usługi oraz rozpatrzenie procedury reklamacyjnej podlega ogólnym warunkom przewoźników, wskazywanych w trakcie procesu rezerwacyjnego.
  2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją umów przewozu - jest VSB SNCF z siedzibą 1060 Brussels, Chaussee de Charleroi 112 zarejestrowaną w Brukselskim Rejestrze Handlowym pod numerem 0455.382.534. Wszelkie dane związane z zamówieniem usługi takie jak imię, nazwisko, adres, adres e-mail oraz numer telefonu będą wykorzystywane jedynie w celu realizacji zamówienia przez VSB. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich poprawienia lub usunięcia oraz żądania do zaprzestania przetwarzania tych danych poprzez wysłanie informacji w zakładce "Contacts" na stronie www.voyages.sncf.eu - podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne do realizacji usług.
  3. Stronami umowy przewozu jest zawsze konkretnie wskazany i określony w ofercie usługodawca świadczący usługi przewozu, będące przedmiotem umowy. Zawierane za pośrednictwem portalu eSKY.pl umowy, o których mowa powyżej, są zawierane i realizowane na podstawie ogólnych warunków umów poszczególnych usługodawców, z którymi umowę zawiera Użytkownik, i taryf tych przewoźników.
 2. SKŁADANIE REZERWACJI, ZAKUP BILETU, FORMY PŁATNOŚCI I DOSTARCZENIA BILETU ORAZ FAKTUR

  1. Użytkownik dokonuje zapytania o rezerwację wybierając jedną z zaproponowanych przez System opcji połączeń kolejowych oraz poprzez wprowadzenie do kwestionariusza osobowego wszelkich niezbędnych danych.
  2. Potwierdzenie zapytania i zmiana ceny
   1. Użytkownik otrzymuje na podany przez siebie adres poczty elektronicznej potwierdzenie zapytania, zawierające oprócz numeru rezerwacji, informację o wybranym połączeniu, całkowitej cenie biletu oraz formie płatności. Cena biletu wyrażana jest w PLN lub innej walucie określonej w formularzu zapytania. Cena biletu nie jest gwarantowana do momentu otrzymania płatności przez eSKY.pl S.A., usługa zostanie wykupiona na rzecz Klienta w cenie dostępnej w Systemie w momencie dokonania zapłaty lub wystawienia biletu w przypadku płatności elektronicznym instrumentem płatniczym.
   2. Użytkownik przed dokonaniem płatności zobowiązany jest do sprawdzenia poprawności danych zawartych w przesłanym potwierdzeniu, informacji o terminie opłacenia rezerwacji w celu wykupienia biletu w cenie wskazanej podczas wyszukiwania w Systemie oraz warunków zwrotu/wymiany biletu.
  3. Zakup biletu kolejowego
   1. Użytkownik może dokonać zakupu biletu kolejowego pod warunkiem wprowadzenia prawdziwych danych osobowych do Systemu Rezerwacji. Przed dokonaniem zakupu biletu, obowiązkiem Użytkownika jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i jego akceptacja oraz zapoznanie się z warunkami taryfy dotyczącymi wybranego przez Użytkownika połączenia i przysługującymi Użytkownikowi ulgami oferowanymi przez Przewoźników. Na cenę transakcji składają się: opłata za bilet, opłata transakcyjna za wystawienie biletu (która jest niezwrotna stosownie do informacji XIV ust. 2 Regulaminu) oraz opłata za doręczenie biletu (w przypadku biletów papierowych dostarczanych do Użytkownika).
   2. Zrozumienie warunków rządzących daną taryfą pomoże Użytkownikowi dokonać wyboru najatrakcyjniejszego cenowo połączenia, a także pozwoli zminimalizować koszty ewentualnej anulacji biletu kolejowego.
   3. Jeżeli cena różni się w zdecydowany sposób od oczekiwanej, prosimy sprawdzić daty wyjazdu i powrotu w sąsiednich terminach.
   4. Po otrzymaniu zgłoszenia rezerwacji, eSKY.pl może kontaktować się z Użytkownikiem celem zweryfikowania danych Użytkownika i potwierdzenia oferty. W przypadku niemożności skontaktowania się z Użytkownikiem, eSKY.pl dokonuje rezerwacji zgodnej ze zgłoszeniem, w przypadku wpłacenia przez Użytkownika kwoty odpowiadającej co najmniej cenie biletu oraz innych dodatkowych opłat.
   5. Jeżeli Państwa podróż wymaga dodatkowego serwisu (np. specjalny posiłek, naliczenie, przejazd ze zwierzęciem, nadbagaż, specjalny bagaż kabinowy, dziecko bez opieki, dodatkowa opieka dla pasażera, pomoc dla inwalidy, kołyska dla dziecka i inne) prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.
   6. Na niektórych trasach przewóz może być częściowo realizowany innymi środkami transportu np. autobusami (m.in. w Szwajcarii)- taka informacja wskazywana jest bezpośrednio w opisie pociągu, zamiast napisu: "Train 12345", napis "car".
   7. eSKY.pl zaleca ostrożność w zamawianiu połączeń z przesiadkami z krótkim odstępem czasu, wskazując, iż istnieje ryzyko opóźnień połączeń realizowanych przez przewoźników.
   8. eSKY.pl zastrzega sobie możliwość odmowy wystawienia biletu w przypadku, gdy zastosowana (wybrana przez Użytkownika) taryfa nie jest zgodna z jej przeznaczeniem, zgodnie z warunkami sprzedaży w ramach danej oferty, na które eSKY.pl nie ma wpływu.
  4. Bilety open:
   1. Są to bilety ważne jednorazowo na trasie wskazanej w bilecie i dla określonego typu pociągu np.; nie są one ważne w TGV, Eurostar.
   2. Ważne przez określoną liczbę dni lub godzin od daty ważności wskazanej na bilecie - klient może w tym czasie odbyć jednorazową podróż.
   3. Jeśli pociąg wymaga dokupienia miejscówki, Użytkownik powinien ją wykupić w celu odbycia podróży,
   4. Istnieje możliwość zwrotu niewykorzystanego biletu na zasadach określonych przez przewoźnika przed datą pierwszej podróży za zapłatą potrącenia 15 % wartości biletu, chyba, że warunki taryfowe stanowią inaczej. Wykupione miejscówki nie podlegają zwrotowi, chyba, że warunki taryfowe stanowią inaczej.
  5. Formy płatności
   1. Akceptowane są trzy formy płatności za bilety zakupione na stronie www.esky.pl:
    1. płatność elektronicznym instrumentem płatniczym,
    2. płatność przelewem,
    3. wpłata gotówkowa.
   2. Wyboru preferowanej formy płatności dokonują Użytkownicy w kwestionariuszu osobowym Systemu Rezerwacji,
   3. Przy wpłacie elektronicznym instrumentem płatniczym podczas zakupu online lub przelewem, w przypadku złożenia zamówienia na taką usługę w formularzu rezerwacyjnym lub za pośrednictwem infolinii należy wskazać, iż wpłata powinna być złożona niezwłocznie z uwagi na możliwość zmiany ceny biletu,
   4. Zapłaty przelewem można dokonać wyłącznie za bilety kolejowe rezerwowane w www.esky.pl z wyprzedzeniem 7 dni roboczych w przypadku biletów papierowych i z wyprzedzeniem 5 dni roboczych w przypadku biletów elektronicznych, o ile taryfa kolejowa na to zezwala. Wybierając jako formę płatności "przelew", Użytkownik zobowiązany jest wpłacić kwotę należną eSKY.pl za kupowany bilet w terminie:
    1. 24 godzin, jeżeli do daty wyjazdu pozostało maks. 10 dni
    2. lub 48 godzin, jeżeli do daty wyjazdu pozostało więcej niż 10 dni

    od zgłoszenia rezerwacji,

   5. Wpłaty gotówkowe i płatności przelewem należy dokonać na rachunek:
    eSKY.pl S.A. Pl. Jagielloński 8; 26-600 Radom,
    1. Bank PKO BP S.A. Nr konta: 46 1020 4317 0000 5002 0129 4206
   6. Na przelewie należy podać imię i nazwisko Użytkownika (Pasażera) oraz numer rezerwacji. Bilety kolejowe opłacane przelewem lub wpłatą gotówkową wystawiane są przez eSKY.pl w dniu, w którym kwota należna za kupowany przez Użytkownika bilet została zaksięgowana na ww. rachunku, księgowanie musi nastąpić przed godziną 20:00. eSKY.pl nie ponosi odpowiedzialności za opóźnioną realizację przelewu przez banki. Użytkownik nie może wnosić roszczeń wobec eSKY.pl za to, że spółka nie wystawiła biletu w związku z opóźnieniem przelewu z rachunku bankowego Użytkownika. Wyjątek stanowią dni wolne od pracy - informacja zamieszczana jest na stronie internetowej biura.
   7. Niektóre taryfy zezwalają na wystawienie biletu w terminie nieprzekraczającym 72 h od momentu dokonania rezerwacji lub w terminie nieprzekraczającym 24 h lub wcześniejszym. . Niektóre taryfy muszą też zostać wykupione na stałą liczbę dni przed wyjazdem pociągu np.: 7 dni; 14 dni itd. Niedotrzymanie tego terminu oznacza anulację rezerwacji Użytkownika. eSKY.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za anulacje rezerwacji Użytkowników wywołane zwłoką w dokonywaniu wpłat na rachunek eSKY.pl ponad okresy wskazane w zamówieniu biletu.
   8. Płatność elektronicznym instrumentem płatniczym:
    1. Użytkownik systemu rezerwacji biletów kolejowych online dokonuje zakupu posługując się karta płatniczą VISA, Eurocard, Mastercard, Diners Club, American Express lub innym instrumentem płatniczym, o którym mowa w ustawie o usługach płatniczych. (Dz. U. 2011 nr 199 poz. 1175 z późn. zm.). Transakcja zakupu z wykorzystaniem elektronicznych instrumentów płatniczych jest transakcją bezpieczną.
    2. Wybierając jako formę płatności "karta płatnicza", Użytkownik zobowiązany jest wypełnić w kwestionariuszu osobowym Systemu Rezerwacji pola definiujące dane używanej przez niego karty płatniczej (takie jak: rodzaj karty, numer karty oraz data ważności). Po zgłoszeniu rezerwacji karta płatnicza jest automatycznie autoryzowana przez System Rezerwacji w systemie order by phone przez eSKY.pl i obciążana kwotą należną za zakupione bilety kolejowe. Uwaga! Podanie błędnych danych karty płatniczej (np. błędny numer lub data ważności) spowoduje odrzucenie zapytania przez System Rezerwacji.

    Obciążenie karty płatniczej następuje w jednej transakcji , na którą składa się cena biletu brutto wraz z opłatą transakcyjną pobieraną przez eSKY.pl (opłata transakcyjna jest bezzwrotna). W przypadku gdy Przewoźnik zastrzega, że bilet może być wystawiony wyłącznie w formie papierowej, do ceny biletu zostanie doliczona opłata za kuriera w wysokości wskazanej w zamówieniu. Użytkownik zamawiając bilet dostarczany przez Kuriera powinien wziąć pod uwagę, iż bilet ten wysłany jest przez eSKY.pl w ciągu 48 godzin od zaksięgowania wpłaty na koncie, dlatego zalecamy zakup biletów tradycyjnych co najmniej 5 dni roboczych przed planowanym wyjazdem w przypadku płatności kartą płatniczą oraz przynajmniej 7 dni roboczych przy płatności przelewem.

    eSKY.pl zastrzega sobie możliwość narzucenia tylko jednej formy płatności tj. kartą płatniczą w przypadkach taryf specjalnych; taryf, które wymagają natychmiastowego wykupienia; taryf w biletach papierowych, które ze względu na konieczność doręczenia biletu kurierem wymagają natychmiastowej sprzedaży itp.

  6. Forma biletu

   Dostępne formy biletu określają Przewoźnicy i są one wskazane w zamówieniu:

   1. bilet w formie elektronicznej - w niektórych przypadkach jak np.: bilety na pociągi Thalys, bilety takie dostarczane są w osobnym e-mailu bezpośrednio od przewoźnika.
   2. bilet drukowany na stacji kolejowej - Użytkownik w celu skorzystania z tej opcji w przypadku jej dostępności - zobowiązany jest do odpowiednio wcześniejszego przybycia na stację kolejową i postępowania wg instrukcji otrzymanej na adres e-mail wskazany w trakcie procesu rezerwacyjnego. Użytkownik powinien wydrukować bilet najpóźniej 30 minut przed odjazdem pociągu. Bilety wydrukowane na stacji musza być walidowane na peronie/dworcu przed wejściem do pociągu, którego dany bilet dotyczy. W przypadku kilku biletów na różne pociągi - nie wolno ich walidować na pierwszej stacji, lecz należy je skasować na każdej stacji osobno, przed wejściem do pociągu. Bilet po wydrukowaniu na stacji jest bezzwrotny i niewymienialny. Zaleca się wydrukowanie wszystkich biletów na pierwszej stacji z uwagi na fakt, iż na innej stacji może nie być takiej możliwość lub czas przewidziany na przesiadkę może nie być wystarczający do dokonania tej czynności.
   3. bilet w formie papierowej

   Forma, w jakiej dostępny jest konkretny bilet, określana jest przez Przewoźnika. Nie ma możliwości ponownego wystawienia biletu wydrukowanego na stacji lub papierowego biletu doręczonego przez kuriera. Użytkownik odpowiada za posiadanie ważnego wydrukowanego biletu podczas podróży. Bilety elektroniczne wysyłane e-mailem mogą być drukowane wielokrotnie, ale obowiązkowo należy je posiadać w pociągu w formie drukowanej.

  7. Dostarczanie biletu:
   1. elektronicznego

    Bilety kolejowe elektroniczne, zakupione na www.esky.pl doręczane są na adres poczty elektronicznej wskazany w kwestionariuszu osobowym Systemu Rezerwacji lub podany w procesie zakupu za pośrednictwem Telefonicznego Centrum Obsługi.

   2. Papierowego

    Bilet papierowy dostarczany jest kurierem na podany przez klienta adres w procesie rezerwacji.

    Bilet taki dostarczany jest tylko i wyłącznie na terytorium Polski.

  8. Anulacja rezerwacji z winy przewoźnika

   eSKY.pl nie ponosi odpowiedzialności za zmiany i anulacje dokonane przez VSB SNCF w rezerwacjach Użytkowników Systemu bez jej udziału. Informacje te będę przesyłane do klienta tylko w przypadku uzyskania ich od VSB SNCF. Wszelkie roszczenia wynikające z anulowania lub zmiany, w tym opóźnienia połączenia przez linię kolejowe, Użytkownik winien kierować do tej linii. Przewoźnicy kolejowi ponoszą odpowiedzialność na warunkach wskazanych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego I Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczące praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym . Użytkownik przed dokonaniem rezerwacji zobowiązany jest do zapoznania się ze wskazanymi warunkami odpowiedzialności.

  9. Zwrot biletu
   1. Użytkownik ma prawo dokonać zwrotu biletu kolejowego zakupionego na stronie www.esky.pl jeżeli spełnia warunki zwrotu narzucone przez przewoźnika. Bilety papierowe są zwracane tylko po ich fizycznym przesłaniu do eSKY.pl pl. Jagielloński 8, 26-200 Radom. Bilet powinien być dostarczony przed upływem terminu, w którym można dokonać zwrotu. Jeśli niemożliwe jest spełnienie tego warunku, bilet powinien być ostemplowany na dworcu kolejowym jako nieużyty i przesłany do eSKY.pl. W takim jednak przypadku o zwrocie decyduje przewoźnik po przeprowadzonej procedurze reklamacyjnej. W przypadku braku zgody odnośnie zwrotu pomiędzy osobami wskazanymi jako podróżni, na biletach kolejowych decydujące znaczenie ma oświadczenie woli złożone przez osobę dokonującą opłaty za bilet, chyba, że przy zamówieniu biletu w sposób wyraźny wskazano osoby płacące za poszczególne bilety w ramach jednej rezerwacji.
   2. Wybrane taryfy nie zezwalają na dokonanie jakichkolwiek zmian w bilecie i na zwrot biletu do wystawcy przed rozpoczęciem podróży (rezygnacja z przejazdu wiąże się z całkowitą utratą opłaty uiszczonej).
   3. Zwracając bilet elektroniczny Użytkownik powinien skontaktować się telefonicznie z Telefonicznym Centrum Obsługi w celu dokonania zwrotu biletu.
   4. W zależności od zastosowanej formy płatności, kwota należna Użytkownikowi za zwracany bilet przesyłana jest bezpośrednio na rachunek bankowy Użytkownika lub na rachunek karty płatniczej Użytkownika w terminie do 7 dni od daty otrzymania przez eSKY.pl kwoty od Przewoźnika. Jako termin dokonania zwrotu pieniędzy uznaje się obciążenie rachunku bankowego eSKY.pl
   5. Miejscówki wykupowane przez Użytkownika do biletu - z uwagi na uregulowania Przewoźników najczęściej są niezwrotne, o ile w toku procesu transakcyjnego nie wskazano inaczej.
  10. Taryfy promocyjne - ograniczenie odpowiedzialności

   Niektóre taryfy promocyjne, dostępne w Systemie Rezerwacji www.esky.pl, posiadają ściśle określone warunki rezerwowania i wystawiania biletów. Dotyczy to w szczególności taryf, które muszą zostać zarezerwowane i wykupione z co najmniej kilkudniowym wyprzedzeniem przed terminem odjazdu np.: 14-dniowym wyprzedzeniem. Niedotrzymanie tego warunku może wpłynąć na zmianę ceny biletu. eSKY.pl zastrzega sobie prawo anulowania rezerwacji Użytkownika, niespełniającej warunków taryfy promocyjnej na odpowiednią liczbę dni przed wyjazdem np.: 14 dni przed wyjazdem, w związku z przekroczeniem przez Użytkownika limitu wykupu określonego w warunkach taryfy Przewoźnika na warunkach przez niego ustalonych.

  11. Wystawianie faktur i sposób ich doręczenia

   Szczegółowe zasady wystawiania i doręczania faktur określa Regulamin.

  12. Szczególne uregulowania dotyczące podróży osób niepełnoletnich.
   1. Poszczególni przewoźnicy w różny sposób regulują przejazdy osób niepełnoletnich, w stosunku do osób poniżej 18 roku życia poszczególni przewoźnicy mogą wprowadzić ograniczenia dotyczące podróży. W przypadku osób poniżej 12 roku życia powinny one podróżować pod opieką. Przed kupnem biletu dla małoletniego podróżującego samodzielnie, Użytkownik musi zweryfikować możliwości samodzielnej podróży w regulaminie przewoźnika. Przykładowe regulacje dotyczące kolei SNCF wskazane zostały poniżej :
   2. Thalys: samodzielne podróżowanie pociągiem niepełnoletnich poniżej 12 lat bez opieki nie jest akceptowane. Muszą obowiązkowo jechać pod opieką osoby pełnoletniej. Niepełnoletni pomiędzy 12 i 18 rokiem życia mogą podróżować samodzielnie i muszą posiadać dokumenty przewidziane prawem i zezwalające im na opuszczenie terytorium kraju. Wyposażenie dziecka w odpowiednie dokumenty zezwalające na opuszczenie terytorium kraju pozostaje w zakresie odpowiedzialności opiekunów prawnych.
   3. Lyria: ze względu na bezpieczeństwo, dzieci poniżej lat 12 nie mogą jeździć pociągiem TGV Lyria same bez opieki. Podróż pod opieką (rodzic, opiekun prawny lub osoba pełnoletnia, której rodzice powierzyli dziecko), jest warunkiem ważności biletu dla dzieci poniżej lat 12. Dla niepełnoletnich wymagane są poniższe dokumenty przy wjeździe do Francji :
    1. jeżeli podróżuj sami : dokument tożsamości oraz pisemne zezwolenie udzielone przez rodziców.
    2. jeżeli podróżują pod opieka rodziców: dokument tożsamości.
   4. Eurostar: dzieci od 12 do skończonych 15 lat mogą podróżować same w pociągu Eurostar pod warunkiem, ze ich rodzic lub opiekun prawny wypełnił formularz "Unacompanied Minor". Muszą one zostać dowiezione do stacji przez osobę pełnoletnią (w wieku minimum 18 lat), która podpisze formularz w obecności członka załogi Eurostar.
   5. SNCF: nie ma limitu wiekowego narzuconego przez SNCF dla niepełnoletnich podróżujących bez opieki. Niemniej, SNCF nie ponosi za nie odpowiedzialności.
   6. Dzieci w wieku poniżej 12 roku życia nie mogą podróżować bez opieki w TGV Francja Hiszpania i TGV Francja Włochy.
   7. W TGV Paris Luxembourg oraz TGV Francja Niemcy, niepełnoletni podróżujący sami muszą posiadać zezwolenie na opuszczenie terytorium. Jest to zasada obowiązująca na wszystkie podróże pomiędzy Francją a innymi krajami (niezależnie od środka transportu) zgodnie z prawem francuskim.
   8. TGV Bruxelles France: w celu zwiększenia bezpieczeństwa młodych podróżników w pociągach TGV Bruxelles-France zostały ustalone reguły podróżowania niepełnoletnich bez opieki, w szczególności dzieci poniżej 12 lat. Reguły: wszyscy niepełnoletni (poniżej 18 roku życia) jadący bez opieki dorosłego (powyżej 18 lat) muszą posiadać następujące dokumenty :
    1. bilet ;
    2. dokument tożsamości ;
    3. zgoda na opuszczenie terytorium wydana przez administrację lokalną.

    Niepełnoletni poniżej lat 12 podróżujący bez opieki nie są dopuszczani na pokład. Muszą być pod opieką osoby w wieku powyżej lat 12. Niepełnoletni niestosujący się do powyższych wymogów są uważani za podróżujących samotnie i:

    1. nie są wpuszczani do pociągu, jeżeli kontrola wykaże, że dziecko będzie podróżować samo,
    2. muszą być odstawieni na komisariat na stacji docelowej, jeśli nie było kontroli na stacji wyjazdowej.

    Na kolanach dziecko może podróżować do 4 roku życia (3+).

    Powyższe przykładowe regulacje mogą ulec zmianie i zależne są od wewnętrznych regulacji przewoźników.

Rezerwacje wczasów

Regulamin - Rezerwacje Wczasów (wersja: 2.3)

SKŁADANIE ZAPYTAŃ I REZERWACJI IMPREZ TURYSTYCZNYCH, FORMY PŁATNOŚCI

 1. eSKY.pl nie dokonuje rezerwacji ani nie umożliwia dokonania rezerwacji usług turystycznych za pośrednictwem Systemu Rezerwacyjnego , lecz świadczy usługi wynajmu powierzchni reklamowej na rzecz Fostertravel.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, 00-131 Warszawa, przy ulicy Grzybowskiej 2 lokal 15, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Sadu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000279954, NIP: 5252399530 , Regon 140929718, kapitał zakładowy w wysokości 100 000,00 złotych, który świadczy usługi na zasadach określonych w regulaminie usług tego podmiotu Regulamin Rezerwacji Imprez Turystycznych.