Menu

Informacje ogólne

Regulamin (wersja: 2.0)

 1. INFORMACJE OGÓLNE

  Operatorem Systemu Rezerwacji Biletów Lotniczych, Ubezpieczeń Podróżnych, Usług Hotelowych, Transferowych oraz usług typu SightSeeing Tours, zwanym dalej "Systemem Rezerwacji" w portalu www.esky.pl jest eSKY.pl Spółka Akcyjna, z siedzibą w Radomiu, przy Placu Jagiellońskim 8.

  Warunkiem korzystania z Systemu Rezerwacji oraz Telefonicznego Centrum Obsługi w portalu www.esky.pl jest akceptacja wszystkich podanych niżej warunków regulaminu. Akceptacja stanowi oświadczenie woli i stwarza prawne zobowiązanie pomiędzy Użytkownikiem, a eSKY.pl S.A.

  Klient jest uprawniony do nieodpłatnego kopiowania, odtwarzania i utrwalania treści niniejszego Regulaminu bez możliwości jego komercyjnego użytku.

 2. DEFINICJE

  Podane niżej pojęcia oznaczają:

  1. System Rezerwacji - program umożliwiający Użytkownikowi wyszukiwanie:
   1. połączeń lotniczych krajowych i międzynarodowych dla dowolnie zdefiniowanej pary miast oraz dokonanie wyceny tych połączeń i zakupu biletu lotniczego,
   2. możliwości wyceny i zakupu ubezpieczenia podróżnego,
   3. możliwości skorzystania z usług hotelowych w dowolnie wybranym mieście (kraj i zagranica) w dowolnie wybranym okresie, przy jednoczesnej możliwości wyceny usług i ich zamówieniu (rezerwacja hotelowa),
   4. możliwości skorzystania z usług transferowych na/z lotniska,
   5. możliwości skorzystania z usług typu SightSeeing Tours w dowolnie wybranym mieście z dostępnej za pośrednictwem eSKY.pl S. A.
   6. możliwość wyszukania i rezerwacji imprez turystycznych poszczególnych organizatorów turystyki.
  2. Użytkownik - osoba korzystająca z Systemu Rezerwacji, Telefonicznego Centrum Obsługi. Użytkownik może być także określany jako Klient, Odbiorca, Pasażer.
  3. Linie "Low Cost" - linie lotnicze wymienione w punkcie II Regulaminu Biletów Lotniczych.

   UWAGA LINIE "LOWCOST" NIE PODLEGAJĄ ogólnym warunkom przewozu zawartym w przepisach IATA. Poszczególne linie lotnicze podlegają odpowiednio regulaminom wymienionym w punkcie II Regulaminu Biletów Lotniczych.

  4. Elektroniczny instrument płatniczy - każdy instrument płatniczy, w tym z dostępem do środków pieniężnych na odległość, umożliwiający posiadaczowi dokonywanie operacji przy użyciu elektronicznych nośników informacji lub elektroniczną identyfikację posiadacza niezbędną do dokonania operacji, w szczególności instrument pieniądza elektronicznego lub kartę płatniczą.

  5. Karta płatnicza - karta identyfikującą wydawcę i upoważnionego posiadacza, uprawniającą do dokonywania zapłaty, a w przypadku karty wydanej przez bank lub instytucję ustawowo upoważnioną do udzielania kredytu - także do dokonania zapłaty z wykorzystaniem kredytu, w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, Nr 126, poz. 1070, Nr 141, poz. 1178, Nr 144, poz. 1208, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1385 i 1387 i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 60, poz. 535, Nr 65, poz. 594, Nr 228, poz. 2260 i Nr 229, poz. 2276 oraz z 2004 r. Nr 64, poz. 594, Nr 68, poz. 623 i Nr 91, poz. 870).

 3. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. System Rezerwacji udostępniony jest przez eSKY.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Radomiu (kod pocztowy 26-600), przy Placu Jagiellońskim 8, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr. 0000383663, NIP 948-19-87-199, Regon 670140736, Kapitał zakładowy 1 000 000,00 PLN w całości opłacony.
  2. Poniższy dokument określa reguły stanowiące prawne podstawy korzystania z Systemu Rezerwacji.
  3. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Systemu Rezerwacji, do przestrzegania niniejszego regulaminu.
  4. Rezerwacja i zakup poszczególnych produktów oferowanych przez System Rezerwacyjny jest transakcją jednostkową. Zakup każdego produktu podlega warunkom szczegółowym wskazanym w działach VII do IX niniejszego regulaminu.
 4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKA ZA KORZYSTANIE Z SYSTEMU REZERWACJI

  1. Użytkownik potwierdza, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych i do zaciągania prawnie wiążących zobowiązań, zaś akceptując poniższe warunki przejmuje na siebie pełną odpowiedzialność finansową za korzystanie z Systemu Rezerwacji.
  2. Użytkownik zapewnia, że będzie korzystał z Systemu w zakresie dokonywania zapytania o rezerwację, zakupu biletu lotniczego oraz złożenia rezerwacji i zakupu na dostępne w portalu usługi opisane w niniejszym Regulaminie wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem, unikając jakichkolwiek działań pozaprawnych.
  3. Zabrania się Użytkownikowi dokonywania zapytania o rezerwację z użyciem fałszywego lub cudzego nazwiska oraz dokonywania płatności za zarezerwowane bilety lotnicze lub inne usługi fałszywą bądź cudzą kartą kredytową, bez zgody właściciela karty kredytowej. Takie działania będą bezzwłocznie zgłaszane właściwym organom ścigania.
 5. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

  eSKY.pl S.A. zastrzega, że korzystanie z Systemu Rezerwacji odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika. Nie udziela się również żadnej gwarancji, że korzystanie to przebiegało będzie bez usterek, wad, przerw czy braku możliwości połączenia z Systemem i co do tego, że rezultat poszukiwań w Internecie sprosta oczekiwaniom Użytkownika co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji. eSKY.pl S.A nie gwarantuje ponadto, iż w chwili następnej po otrzymaniu wyniku wyszukiwania nie pojawią się w Systemie, lub innych systemach wyszukiwania biletów lub rezerwacji usług inne oferty, niż uprzednio wyszukane przez System. Taka gwarancja nie będzie też miała zastosowania do przeszłości. Otrzymanie wyniku wyszukiwania, o ile nie zostanie następnie niezwłocznie potwierdzone dokonaniem Rezerwacji w sprawnym i poprawnie działającym Systemie Rezerwacji, nie stwarza po stronie Klienta roszczenia o zawarcie umowy pośrednictwa w sprzedaży biletów lub innych usług.

 6. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

  1. eSKY.pl S.A. w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników i niniejszym oświadcza, iż nie udostępnia informacji o Użytkownikach stronie trzeciej, za wyjątkiem sytuacji i zakresów niezbędnych do prawidłowego wykonania transakcji dokonywanych przez Użytkowników poprzez skorzystanie z oferty poprzez użycie Systemu Rezerwacji.
  2. W przypadku korzystania z Systemu Rezerwacji, oferowanego na stronie www.esky.pl Użytkownicy proszeni będą o podanie określonych danych osobowych, niezbędnych do prawidłowego założenia rezerwacji i wystawienia biletu lotniczego lub innego dokumentu związanego z obsługą podróży. W związku z charakterem usługi, jaką jest zapytanie o rezerwację i zakup biletu lotniczego lub innej usługi turystycznej, informacja zawierająca imię, nazwisko, płeć oraz w przypadku dzieci, młodzieży i seniorów wiek, przekazywana jest bezpośrednio do systemu rezerwacji linii lotniczych obsługujących wybrane przez Użytkownika połączenia lotnicze lub do właściwych hoteli lub innych operatorów właściwych, dostępnych w portalu usług - w przypadku rezerwacji danych usług. Użytkownik, korzystając z systemu wyraża zgodę na takie przetwarzanie i przekazywanie jego danych osobowych.
  3. Dokonując zapytania o rezerwację, zakupu biletu lotniczego lub rezerwacji innych dostępnych w portalu usług Użytkownik przekazuje informacje na swój temat. Informacje te gromadzone w bazie danych eSKY.pl S.A. służą wyłącznie do własnego użytku i umożliwiają analizę zamówień oraz zapotrzebowań ze strony Klientów. Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie jego danych osobowych, a także danych osób, z którymi zamierza odbyć podróż lotniczą, lub skorzystać z innych usług, niezbędnych dla Systemu Rezerwacji do podjęcia czynności wyszukiwawczych i rezerwacyjnych.
  4. eSKY.pl S.A. dołoży wszelkich starań, aby Użytkownicy Systemu Rezerwacji mieli pełen dostęp do nowych produktów, usług, promocji i cenników oferowanych na stronie www.esky.pl
  5. W związku z tym eSKY.pl S.A. zastrzega sobie prawo do informowania Użytkowników o wszelkich akcjach promocyjnych przeprowadzanych przez www.esky.pl Taka informacja będzie traktowana przez Użytkownika jako zamówiona informacja handlowa w rozumieniu stosownych przepisów.
  6. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z opcji otrzymywania informacji promocyjnych poprzez wysłanie na adres rezygnacja@esky.pl oświadczenia woli rezygnacji.
  7. Akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik potwierdza prawdziwość podanych przez siebie danych osobowych i zgodnie z artykułem 23 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 roku wyraża zgodę na ich przechowywanie i inne przetwarzanie w bazie danych Systemu Rezerwacji. Użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu i do modyfikowania podanych informacji.
 7. SKŁADANIE REZERWACJI LOTNICZYCH, ZAKUP BILETU, FORMY PŁATNOŚCI I DOSTARCZENIA BILETU LOTNICZEGO

  Zasady rezerwacji, zakupu, formy płatności i dostarczania biletu lotniczego określa Regulamin Biletów Lotniczych.

 8. SKŁADANIE ZAPYTAŃ I REZERWACJI USŁUG HOTELOWYCH, FORMY PŁATNOŚCI

  Zasady składania zapytań i rezerwacji usług hotelowych, formy płatności za usługi określa Regulamin Rezerwacji Hoteli.

 9. SKŁADANIE ZAPYTAŃ I ZAKUP UBEZPIECZEŃ PODRÓŻNYCH

  Zasady składania zapytań i zakupu, formy płatności i dostarczania potwierdzenia zawarcia umowy ubezpieczenia określa Regulamin Zawierania Umów Ubezpieczeń Podróżnych.

 10. SKŁADANIE ZAPYTAŃ I REZERWACJI IMPREZ TURYSTYCZNYCH, FORMY PŁATNOŚCI

  Zasady składania zapytań i rezerwacji imprez turystycznych, formy płatności za imprezy turystyczne określa Regulamin Rezerwacji Imprez Turystycznych.

 11. REKLAMACJE

  Reklamacje w zakresie dokonanych rezerwacji i zakupów biletów i innych usług turystycznych można zgłaszać w terminie 7 dni od momentu dostarczenia biletu lub innych dokumentów związanych z obsługą podróży w formie pisemnej w biurze eSKY.pl S.A. 26-600 Radom, ul. Plac Jagielloński 8, albo za pomocą poczty elektronicznej na adres: reklamacje@esky.pl.

  O przyjęciu reklamacji i wyniku jej rozpatrzenia eSKY.pl S.A. poinformuje Klienta w terminie 14 dni od jej otrzymania.

 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. eSKY.pl S.A. zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian w treści Regulaminu. Każdy Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu przed dokonaniem rezerwacji i jest każdorazowo związany postanowieniami Regulaminu z chwili dokonywania rezerwacji i zakupu biletów oraz innych usług turystycznych.
  2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U.00. nr 22 poz.2).
  3. eSKY.pl S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe po stronie Klienta wynikające z faktu nie odbycia podróży z powodu strajku pracowników linii lotniczych, pracowników portów lotniczych, jak również za szkody powstałe w wyniku strajku służb obsługujących hotele, wykonanie pozostałych wymienionych w Regulaminie usług, lub w efekcie działania siły wyższej.

Rezerwacje wczasów

Regulamin - Rezerwacje Wczasów (wersja: 2.0)

REGULACJE OGÓLNE

 1. Wstęp

  eSKY.pl działa jako agent turystyczny w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych (Dz.U. 2004 nr 223 poz. 2268) i nie jest stroną umów o świadczenie usług turystycznych oraz innych umów pozostających z nimi w związku, zawieranych za pośrednictwem Systemu Rezerwacji, gdyż zawsze jest nią konkretnie wskazany i określony w ofercie organizator turystyki. Zawierane za pośrednictwem portalu eSKY.pl umowy, o których mowa powyżej, są zawierane i realizowane na podstawie ogólnych warunków uczestnictwa w imprezach turystycznych poszczególnych organizatorów turystyki.

 2. Użyte w niniejszym Regulaminie sformułowania oznaczają:

  1. Usługi turystyczne - usługi przewodnickie, usługi hotelarskie oraz wszystkie inne usługi świadczone turystom lub odwiedzającym.
  2. Impreza turystyczna – co najmniej dwie usługi turystyczne tworzące jednolity program i objęte wspólną ceną, jeżeli usługi te obejmują nocleg lub trwają ponad 24 godziny albo jeżeli program przewiduje zmianę miejsca pobytu.
  3. Wycieczka – rodzaj imprezy turystycznej, której program obejmuje zmianę miejsca pobytu jej uczestników.
  4. Organizowanie imprez turystycznych – przygotowanie lub oferowanie, a także realizacja imprez turystycznych.
  5. Organizator turystyki – przedsiębiorca organizujący imprezę turystyczną.
  6. Agent turystyczny – przedsiębiorca, którego działalność polega na stałym pośredniczeniu w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych na rzecz organizatorów turystyki posiadających zezwolenia w kraju lub na rzecz innych usługodawców posiadających siedzibę w kraju.
  7. Warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych – ogólne zasady organizacji imprez turystycznych przez organizatora turystyki oraz zasady uczestnictwa Klienta w tych imprezach.

SKŁADANIE ZAPYTAŃ I REZERWACJI IMPREZ TURYSTYCZNYCH

 1. Zapytanie o rezerwację

  Użytkownik dokonuje zapytania o rezerwację imprezy turystycznej wybierając jedną z dostępnych opcji - System rezerwacji dostępny na www.eSKY.pl S.A. lub na innych stronach należących do podmiotów współpracujących z eSKY.pl S.A., albo kontakt telefoniczny pod numer wskazanej infolinii Telefonicznego Centrum Obsługi - oraz poprzez wprowadzenie do kwestionariusza osobowego wszelkich niezbędnych danych.

 2. Potwierdzenie zapytania i zmiana ceny

  1. Użytkownik otrzymuje na podany przez siebie adres poczty elektronicznej potwierdzenie zapytania, zawierające oprócz numeru rezerwacji, informację o imprezie turystycznej, całkowitej cenie usługi oraz wybranej formie płatności.
  2. Założenie i posiadanie rezerwacji jest zobowiązaniem wykupienia imprezy turystycznej.
  3. Cena usługi wyrażana jest w PLN, lub innej walucie określonej w formularzu zapytania. Na cenę usługi składają się wszystkie elementy wymienione w opisie imprezy turystycznej. Cena imprezy oraz dostępność miejsc nie jest gwarantowana do momentu otrzymania przez eSKY.pl S.A. płatności za imprezę turystyczną.
  4. Użytkownik przed dokonaniem płatności oraz podpisaniem otrzymanych dokumentów zobowiązany jest do sprawdzenia poprawności danych zawartych w przesłanym potwierdzeniu zapytania.
  5. Możliwość, sposoby i przesłanki dokonywania zmian poszczególnych usług i ich cen w stosunku do ustaleń umownych szczegółowo regulują warunkami uczestnictwa w imprezach turystycznych poszczególni organizatorzy.
 3. Złożenie zamówienia imprezy turystycznej.

  1. Użytkownik może wykupić imprezę turystyczną pod warunkiem wprowadzenia prawdziwych danych osobowych do Systemu Rezerwacji. Przed wykupieniem imprezy turystycznej obowiązkiem Użytkownika jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i jego akceptacja oraz zapoznanie się z warunkami uczestnictwa w wybranej imprezie turystycznej i ich akceptacja.
  2. Po otrzymaniu płatności eSKY.pl rezerwuje w imieniu Użytkownika imprezę turystyczną u danego organizatora turystyki. Uprzednio eSKY.pl może kontaktować się z Użytkownikiem celem zweryfikowania danych Użytkownika i potwierdzenia oferty. W przypadku niemożności skontaktowania się z Użytkownikiem eSKY.pl nie odpowiada za dokonanie rezerwacji, dokonanej zgodnie ze zgłoszeniem.
  3. eSKY.pl rekomenduje Użytkownikowi odesłanie podpisanej umowy oraz warunków uczestnictwa w zarezerwowanej imprezie turystycznej. Jest to warunek konieczny w przypadku chęci złożenia reklamacji przez Użytkownika.
  4. W razie wycofania ze sprzedaży oferty już po dokonaniu rezerwacji przez Użytkownika, rezerwacja zostanie anulowana, a wszelkie wpłaty zostaną zwrócone Użytkownikowi.
 4. Potwierdzenie rezerwacji.

  Dokumenty podróży w zależności od organizatora turystyki mogą zostać wysłane w formie elektronicznej na wskazany w formularzu zamówienia adres poczty elektronicznej lub też mogą oczekiwać na odbiór w ustalonym miejscu na lotnisku. O szczegółach odbioru dokumentów Użytkownik zostanie powiadomiony po potwierdzeniu rezerwacji przez organizatora turystyki.

FORMY PŁATNOŚCI

 1. Formy płatności

  1. Akceptowane są następujące formy płatności:

   1. płatność elektronicznym instrumentem płatniczym,
   2. płatność przelewem, lub wpłata gotówkowa w dowolnym oddziale banku PKO BP, na terenie Polski
  2. Wyboru preferowanej formy płatności dokonują Użytkownicy w kwestionariuszu osobowym Systemu Rezerwacji.
  3. Zapłaty przelewem można dokonać wyłącznie za imprezy turystyczne rezerwowane w www.esky.pl z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem przed terminem ich rozpoczęcia. Wybierając jako formę płatności "przelew", Użytkownik zobowiązany jest wpłacić, w terminie 24 godzin od zgłoszenia rezerwacji, kwotę należną za usługę.

   1. Wpłaty gotówkowe i płatności przelewem należy dokonać na rachunek:
    eSKY.pl S.A. Pl. Jagielloński 8; 26-600 Radom,
    Bank PKO BP S.A.: 66 1020 4317 0000 5102 0136 7614
   2. Na przelewie należy podać imię i nazwisko Użytkownika oraz numer rezerwacji.
  4. Płatność elektronicznym instrumentem płatniczym.

   1. Użytkownik Systemu Rezerwacji on-line dokonuje zakupu posługując się karta płatniczą VISA, Eurocard, Mastercard, Diners Club, American Express lub innym elektronicznym instrumentem płatniczym o którym mowa w Ustawie o elektronicznych instrumentach płatniczych. (Dz. U. z dnia 11 października 2002 r.)
   2. Transakcja zakupu z wykorzystaniem elektronicznych instrumentów płatniczych jest transakcją bezpieczną.
   3. Wybierając jako formę płatności "karta płatnicza" Użytkownik zobowiązany jest wypełnić w kwestionariuszu osobowym Systemu Rezerwacji pola definiujące dane używanej przez niego karty płatniczej (takie jak: rodzaj karty, numer karty oraz data ważności, kod CVV/CVC). Po zgłoszeniu rezerwacji karta kredytowa jest automatycznie autoryzowana przez System Rezerwacji eSKY a następnie obciążana kwotą należną za zakupione usługi.
   4. Uwaga! Podanie błędnych danych karty płatniczej (np. błędny numer lub data ważności) spowoduje odrzucenie zapytania przez System Rezerwacji.

UBEZPECZENIA, PRZEPISY PASZPORTOWE, WIZOWE, CELNE I ZDROWOTNE

 1. Ubezpieczenia

  1. Organizator turystyki ma obowiązek zawarcia ubezpieczenia kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków na rzecz każdego uczestnika imprezy. Górna granica odpowiedzialności ubezpieczyciela jest każdorazowo podana w warunkach uczestnictwa w imprezach turystycznych danego organizatora.
 2. Przepisy paszportowe, celne i zdrowotne.

  1. eSKY.pl każdorazowo udziela Użytkownikom rzetelnych informacji paszportowo-wizowych zgodnie z obowiązkami wynikającymi z ustawy. eSKY.pl nie ponosi odpowiedzialności za informacje przekazywane przez organizatorów turystyki.
  2. Szczegółowe i aktualne informacje dotyczące podróży zagranicznych znajdują się na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych
   http://www.msz.gov.pl/Poradnik,Polak,za,granica,20735.html

WARUNKI ANULACJI ZAMÓWIENIA/REZERWACJI

 1. Anulowanie rezerwacji/zamówienia.

  1. Rezerwacja imprezy turystycznej podlega polityce rezygnacji przedstawionej w warunkach uczestnictwa w imprezach turystycznych danego organizatora turystyki. Anulacja w przypadku niezidentyfikowanego użytkownika.
  2. W celu uniknięcia nadużyć w Systemie Rezerwacji i nieobciążania organizatorów turystyki fałszywymi lub wprowadzającymi w błąd rezerwacjami, eSKY.pl zastrzega sobie prawo do anulowania w poszczególnych przypadkach niegwarantowanych rezerwacji, o ile nie ma możliwości skontaktowania się z Użytkownikiem pod wskazanym przez niego numerem telefonu. W takich przypadkach Użytkownikowi nie przysługuje roszczenie do skorzystania z usługi turystycznej. To samo dotyczy sytuacji, w której eSKY.pl poweźmie informację, iż z adresu e-mail podanego przez Użytkownika dokonywano w przeszłości wielu rezerwacji, które nie zostały wykorzystane lub gdy zapytania zwrotne wykonywane tą drogą przez eSKY.pl pozostają bez odpowiedzi.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Użytkownik wyraża zgodę na transfer jego danych osobowych oraz danych innych osób, w których imieniu dokonuje rezerwacji, przez eSKY.pl do organizatorów turystyki w celu ułatwienia procesu rezerwacji oraz oferowania Użytkownikom ewentualnego posprzedażowego wsparcia za pośrednictwem strony internetowej eSKY.pl.
 2. Ewentualne roszczenia Użytkowników oraz wnioski odszkodowawcze w związku ze szkodami przez nich poniesionymi winny być wnoszone oraz wykonywane wobec właściwych organizatorów turystyki. eSKY.pl odpowiada wyłącznie za zawinione przez siebie nienależyte wykonanie usługi pośrednictwa.
 3. Informacje, materiały oraz ceny prezentowane w serwisie turystycznym eSKY.pl nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Wiążący charakter mają informacje zawarte w warunkach uczestnictwa w imprezie turystycznej wybranego organizatora oraz umowie o świadczenie usług turystycznych zawartej pomiędzy Użytkownikiem a organizatorem turystyki.

Bilety lotnicze

Regulamin - Bilety Lotnicze (wersja: 2.0)

 1. SKŁADANIE REZERWACJI LOTNICZYCH, ZAKUP BILETU, FORMY PŁATNOŚCI I DOSTARCZENIA BILETU LOTNICZEGO, FAKTURY

  1. Zapytanie o rezerwację

   Użytkownik dokonuje zapytania o rezerwację wybierając jedną z zaproponowanych przez System opcji na połączenie lotnicze oraz poprzez wprowadzenie do kwestionariusza osobowego wszelkich niezbędnych danych.

  2. Potwierdzenie zapytania i zmiana ceny

   1. Użytkownik otrzymuje na podany przez siebie adres poczty elektronicznej potwierdzenie zapytania, zawierające oprócz numeru rezerwacji, informację o wybranym połączeniu, całkowitej cenie biletu lotniczego oraz formie płatności. Założenie i posiadanie rezerwacji jest zobowiązaniem do wykupu biletu lotniczego. Cena biletu lotniczego wyrażana jest w PLN, lub innej walucie określonej w formularzu zapytania. Na cenę biletu lotniczego składają się w szczególności: taryfa netto, opłaty lotniskowe oraz bezzwrotna opłata agencyjna za wystawienie biletu. Cena biletu nie jest gwarantowana do momentu otrzymania płatności przez eSKY.pl S.A., wystawienia biletu w przypadku płatności elektronicznym instrumentem płatniczym.
   2. Użytkownik przed dokonaniem płatności zobowiązany jest do sprawdzenia poprawności danych zawartych w przesłanym potwierdzeniu.
  3. Zakup biletu lotniczego

   1. Użytkownik może dokonać zakupu biletu lotniczego pod warunkiem wprowadzenia prawdziwych danych osobowych do Systemu Rezerwacji. Przed dokonaniem zakupu biletu lotniczego, obowiązkiem Użytkownika jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i jego akceptacja oraz zapoznanie się z warunkami taryfy dotyczącymi wybranego przez Użytkownika połączenia lotniczego.
   2. Zrozumienie warunków rządzących daną taryfą pomoże Użytkownikowi dokonać wyboru najatrakcyjniejszego cenowo połączenia lotniczego, a także pozwoli zminimalizować koszty ewentualnej anulacji biletu lotniczego.
   3. Jeżeli cena różni się w zdecydowany sposób od oczekiwanej, może mieć to związek z brakiem miejsc w najtańszych klasach ekonomicznych. Prosimy sprawdzać daty wylotu i powrotu w sąsiednich terminach.
   4. Po otrzymaniu zgłoszenia rezerwacji eSKY.pl S.A. może kontaktować się z Użytkownikiem celem zweryfikowania danych Użytkownika i potwierdzenia oferty. W przypadku niemożności skontaktowania się z Użytkownikiem eSKY.pl S.A. nie odpowiada za dokonanie rezerwacji, dokonanej zgodnie ze zgłoszeniem.
   5. Jeżeli Państwa podróż wymaga dodatkowego serwisu (np. specjalny posiłek, naliczenie punktów w programie frequent flyer, przelot ze zwierzęciem, nadbagaż, specjalny bagaż kabinowy, dziecko bez opieki, dodatkowa opieka dla pasażera, pomoc dla inwalidy, kołyska dla dziecka i inne) prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy. Prośby pasażerów są rozpatrywane przez linie lotnicze w miarę możliwości.
   6. eSKY.pl S.A. zastrzega sobie możliwość odmowy wystawienia biletu w przypadku gdy zastosowana (wybrana przez użytkownika) taryfa nie jest zgodna z jej przeznaczeniem zgodnie z warunkami sprzedaży w ramach danej oferty, lub istnieją inne uzasadnione ograniczenia w umowach między liniami lotniczymi, na które eSKY nie ma wpływu.
  4. Formy płatności

   1. Akceptowane są trzy formy płatności za bilety lotnicze zakupione na stronie www.esky.pl:
    • płatność elektronicznym instrumentem płatniczym,
    • płatność przelewem, lub wpłata gotówkowa w dowolnym oddziale banku PEKAO SA lub PKO BP, na terenie Polski,
   2. Wyboru preferowanej formy płatności dokonują Użytkownicy w kwestionariuszu osobowym Systemu Rezerwacji,
   3. Płatności za bilety "Low Cost" dokonywane są wyłącznie elektronicznym instrumentem płatniczym w trakcie zakupu on-line lub przelewem w przypadku złożenia zamówienia na taką usługę w formularzu rezerwacyjnym lub za pośrednictwem infolinii,
   4. Zapłaty przelewem można dokonać wyłącznie za bilety lotnicze rezerwowane w www.esky.pl z co najmniej 2 dniowym wyprzedzeniem. Wybierając jako formę płatności "przelew", Użytkownik zobowiązany jest wpłacić, w terminie 24 godzin od zgłoszenia rezerwacji, kwotę należną eSKY.pl S.A. za kupowany bilet lotniczy,
   5. Wpłaty gotówkowe i płatności przelewem należy dokonać na rachunek:
    eSKY.pl S.A. Pl. Jagielloński 8; 26-600 Radom,
    • Bank PKO BP S.A. Nr. konta: 46 1020 4317 0000 5002 0129 4206
   6. Na przelewie należy podać imię i nazwisko Użytkownika (Pasażera) oraz numer rezerwacji. Bilety lotnicze opłacane przelewem lub wpłatą gotówkową wystawiane są przez eSKY.pl S.A. w dniu, w którym kwota należna za kupowany przez Użytkownika bilet lotniczy została zaksięgowana na ww. rachunku, księgowanie musi nastąpić przed godziną 20:00. eSKY nie ponosi odpowiedzialności za opóźnioną realizację przelewu przez banki i - co za tym idzie - Użytkownik nie może mieć wobec eSKY roszczeń, że spółka nie wystawiła biletu w związku z opóźnieniem uznania jej rachunku bankowego przelewem Użytkownika. Wyjątek stanowią dni wolne od pracy - informacja zamieszczana jest na stronie internetowej biura.

    Uwaga! Linie lotnicze zezwalają na wystawienie biletu w terminie nieprzekraczającym 72 h od momentu dokonania rezerwacji lub w terminie nieprzekraczającym 24 h lub w dniu dokonania rezerwacji w przypadku rezerwacji niektórych biletów w taryfie specjalnej. Nie dotrzymanie tego terminu oznacza anulację rezerwacji Użytkownika. eSKY.pl S.A. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za anulacje rezerwacji Użytkowników, wywołane zwłoką w dokonywaniu wpłat na rachunek eSKY.pl S.A.

   7. Płatność elektronicznym instrumentem płatniczym:

    Użytkownik systemu rezerwacji biletów lotniczych on-line dokonuje zakupu posługując się karta płatniczą VISA, Eurocard, Mastercard, Diners Club, American Express lub innym elektronicznym instrumentem płatniczym o którym mowa w Ustawie o elektronicznych instrumentach płatniczych. (Dz. U. z dnia 11 października 2002 r.).

    Transakcja zakupu z wykorzystaniem elektronicznych instrumentów płatniczych jest transakcją bezpieczną.

    Wybierając jako formę płatności "karta płatnicza", Użytkownik zobowiązany jest wypełnić w kwestionariuszu osobowym Systemu Rezerwacji pola definiujące dane używanej przez niego karty płatniczej (takie jak: rodzaj karty, numer karty oraz data ważności). Po zgłoszeniu rezerwacji karta płatnicza jest automatycznie autoryzowana przez System Rezerwacji w systemie order by phone przez eSKY.pl S.A. i obciążana kwotą należną za zakupione bilety lotnicze. Uwaga! Podanie błędnych danych karty płatniczej (np. błędny numer lub data ważności) spowoduje odrzucenie zapytania przez System Rezerwacji.

    Obciążenie karty płatniczej następuje w dwóch transakcjach, kwota biletu netto wraz z opłatami lotniskowymi pobierana jest przez linię lotniczą, kwota za opłatę transakcyjną pobierana jest przez eSKY.pl S.A. eSKY zastrzega możliwość pobrania należności jedną transakcją.

  5. Forma biletu

   eSKY.pl S.A. zastrzega możliwość zmiany formy biletu elektronicznego na papierowy, w przypadku gdy nie istnieje możliwość wystawienia biletu elektronicznego, a system rezerwacyjny wskazał inaczej.

  6. Dostarczanie biletu lotniczego elektronicznego

   Bilety lotnicze elektroniczne, zakupione na www.esky.pl doręczane są na adres poczty elektronicznej wskazany w kwestionariuszu osobowym Systemu Rezerwacji lub podany w procesie zakupu za pośrednictwem Telefonicznego Centrum Obsługi.

  7. Dostarczanie biletu lotniczego drukowanego w postaci papierowej

   Istnieją dwie formy dostarczenia biletu lotniczego drukowanego w postaci papierowej

   1. odbiór biletu lotniczego na lotnisku w przedstawicielstwie linii lotniczej
   2. wysyłka biletu przesyłką kurierską
  8. Dostarczenie biletu przesyłką kurierską podlega poniższym regulacjom.

   • eSKY.pl S.A. dostarcza bilety lotnicze na koszt Użytkownika zamówione poprzez portal internetowy www.esky.pl w terminie:

    • 3 dni roboczych na terenie całego kraju
    • 5 dni roboczych na terenie Europy
    • 7 dni roboczych poza Europę
   • Bilety lotnicze zakupione na www.esky.pl doręczane są do rąk własnych Użytkownika, na adres wskazany w kwestionariuszu osobowym Systemu Rezerwacji jako adres do wysyłki.
   • Dostawę biletu na terenie Polski realizuje firma kurierska DHL EXPRESS Sp. z o.o. (por: warunki dostawy). eSKY nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania firmy kurierskiej. Wszelkie roszczenia wynikające z opóźnienia w doręczeniu biletów należy zgłaszać firmie kurierskiej.
   • Dostawę biletu poza terenem Polski realizuje Kurier Poczty Polskiej "Pocztex" (por: warunki dostawy). eSKY nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania firmy kurierskiej. Wszelkie roszczenia wynikające z opóźnienia w doręczeniu biletów należy zgłaszać firmie kurierskiej.
   • Zamawiając usługę dostawy biletu lotniczego na wskazany adres, Użytkownik wyraża zgodę na warunki dostawy firm kurierskich.
  9. Anulacja rezerwacji z winy przewoźnika

   eSKY.pl S.A. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zmiany i anulacje dokonane przez linie lotnicze w rezerwacjach Użytkowników Systemu. Informacje o ewentualnych zaistniałych zmianach w rezerwacji Użytkownika, przesyłane będą przez pracownika eSKY.pl S.A. pod wskazany w kwestionariuszu osobowym adres poczty elektronicznej lub przekazywane telefonicznie pod wskazany numer kontaktowy.

   Wszelkie roszczenia wynikające z anulowania lub zmiany, w tym opóźnienia połączenia przez linię lotniczą, Użytkownik winien kierować do tej linii. Linie lotnicze ponoszą odpowiedzialność na warunkach Konwencji Warszawskiej i Konwencji Montrealskiej.

   Wszelkie roszczenia Użytkowników z tytułu anulowania, lub zmiany połączenia, jak również dotyczące opóźnienia skierowane do eSKY będą odrzucane.

   Zmiany dokonywane przez linie lotnicze można śledzić on-line 24 godziny na dobę w systemie MY TRIP AND MORE, do którego dostęp jest możliwy na http://www.esky.pl/moja-rezerwacja.html. eSKY.pl zaleca sprawdzanie rozkładu połączeń przed rozpoczęciem podróży. Usługa nie dotyczy linii "Low Cost".

  10. Zwrot biletu lotniczego

   Użytkownik ma prawo dokonać zwrotu biletu lotniczego zakupionego na stronie www.esky.pl pod warunkiem, że zwrot ten nastąpi przed dniem określonym jako data wylotu i o ile zezwala na to taryfa zastosowana w bilecie lotniczym, z którą Użytkownik ma obowiązek się zapoznać przed dokonaniem zakupu biletu. Zwrot biletu lotniczego wiąże się z potrąceniem opłaty karnej, wysokość opłaty karnej określona jest przez linię lotniczą.

   Wybrane taryfy promocyjne nie zezwalają na dokonanie jakichkolwiek zmian w bilecie lotniczym i na zwrot biletu do wystawcy przed rozpoczęciem podróży (rezygnacja z przelotu wiąże się z całkowitą utratą opłaty uiszczonej za bilet lotniczy).

   Zwracany bilet drukowany w postaci papierowej należy przesłać bezpośrednio na adres eSKY.pl S.A. 26-600 Radom, ul. Plac Jagielloński 8. Koszty zwrotnego przesłania biletu do eSKY.pl S.A. pokrywa Użytkownik. Zaleca się przesyłanie biletów lotniczych listem poleconym lub przesyłką kurierską. W zależności od zastosowanej formy płatności, kwota należna Użytkownikowi za zwracany bilet lotniczy przesyłana jest bezpośrednio na rachunek bankowy Użytkownika lub na rachunek karty płatniczej Użytkownika, w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez eSKY.pl S.A. przesyłki zawierającej zwracany bilet lotniczy. Jako termin dokonania zwrotu pieniędzy uznaje się obciążenie rachunku bankowego eSKY.

  11. Taryfy promocyjne - ograniczenie odpowiedzialności

   Niektóre taryfy promocyjne, dostępne w Systemie Rezerwacji www.esky.pl, posiadają ściśle określone warunki rezerwowania i wystawiania biletów lotniczych. Dotyczy to w szczególności taryf, które muszą zostać zarezerwowane i wykupione z co najmniej 3, 7 lub 14-dniowym wyprzedzeniem. Nie dotrzymanie tego warunku może wpłynąć na zmianę ceny biletu lotniczego. eSKY.pl S.A. zastrzega sobie prawo anulowania rezerwacji Użytkownika, dokonanej dokładnie na trzy, siedem lub czternaście dni przed wylotem, w związku z przekroczeniem przez Użytkownika limitu wykupu określonego w warunkach taryfy.

   Linia lotnicza może zażądać wcześniejszego wystawienia biletu. W takim przypadku otrzymają Państwo od nas informację na obecny adres e-mail o wymaganym terminie wpłaty.

  12. Wystawianie faktur i sposób ich doręczania:

   • Za bilety zakupione w eSKY.pl S.A. za pośrednictwem strony internetowej www.esky.pl lub Telefonicznego Centrum Obsługi Klientowi wystawiona zostanie faktura elektroniczna, o której mowa w art. 106 ust. 10 i 11 ustawy z dnia 11. marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004 Nr 54 poz. 535).
   • Wskutek dokonania zakupu biletu w eSKY.pl S.A., o którym mowa powyżej i akceptacji postanowień niniejszego regulaminu, Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur elektronicznych, o której mowa w § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17. grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. 2010 Nr 249 poz. 1661).
   • Faktury elektroniczne za bilety lotnicze doręczane będą na adres poczty elektronicznej wskazany w kwestionariuszu osobowym Systemu Rezerwacji lub podany w procesie zakupu za pośrednictwem Telefonicznego Centrum Obsługi.
   • W przypadku dokonywania rezerwacji dla więcej niż jednego pasażera, na wypadek niewskazania nabywcy, na rzecz którego ma być wystawiona faktura, zostanie ona wystawiona na dane pierwszego z Klientów rezerwacji wieloosobowej i przesłana na adres poczty elektronicznej wskazany w pkt 12 podpunkt C.

REGULAMIN PRZEWOZU POSZCZEGÓLNYCH LINII "LOW COST" WYMIENIONYCH W PUNKT II PODPUNKT 3 REGULAMINU:

Rezerwacje hoteli

Regulamin - Rezerwacje Hoteli (wersja: 2.0)

REGULACJE OGÓLNE

 1. Wstęp

  eSKY.pl S.A. nie jest stroną umów o świadczenie usług hotelarskich oraz innych umów pozostających z nimi w związku, zawieranych za pośrednictwem Systemu Rezerwacji, gdyż zawsze jest nią konkretnie wskazany i określony w ofercie usługodawca oferujący usługi będące przedmiotem umowy. Zawierane za pośrednictwem portalu eSKY.pl S.A. umowy, o których mowa powyżej są zawierane i realizowane na podstawie ogólnych warunków umów poszczególnych usługodawców.

 2. Użyte w niniejszym Regulaminie sformułowania oznaczają:

  1. Dostawca - dostawca usług hotelarskich, lub z nimi związanych, tj. partner eSKY.pl S.A. oferujący Użytkownikowi za pośrednictwem strony internetowej www.esky.pl oraz innych stron należących do podmiotów współpracujących z eSKY.pl S.A. swoje usługi szczegółowo opisane w poszczególnych ofertach; listę dostawców usług hotelowych zawiera załącznik do niniejszego regulaminu,
  2. Usługi hotelarskie lub hotelowe - krótkotrwałe, ogólnie dostępne wynajmowanie domów, mieszkań, pokoi, miejsc noclegowych, a także miejsc na ustawienie namiotów lub przyczep samochodowych oraz świadczenie, w obrębie obiektu, usług z tym związanych,
  3. Produkty pakietowe - indywidualnie skonfigurowane przez Użytkownika w trakcie procesu rezerwacji rozwiązanie stanowiące pakiet podróży, w skład którego wchodzi kilka pojedynczych usług w zakresie skorzystania z usługi przewozowej (transport lotniczy) i rezerwacji usługi hotelarskiej, wraz z ewentualnymi usługami dodatkowymi, dostępne za pośrednictwem portalu www.eSKY.pl.
 3. Przedmiot Regulacji

  1. Niniejszy Regulamin normuje zasady udostępniania na stronie internetowej www.eSKY.pl usług hotelowych partnerów turystycznych eSKY.pl S.A. Użytkownikom, którzy chcą złożyć stosowną rezerwację.
  2. eSKY.pl S.A. zapewnia Użytkownikowi:
   1. bezpośredni dostęp do oferowanych przez dostawców usług hotelarskich, które dotyczą obiektów znajdujących się zarówno w kraju jak i za granicą,
   2. możliwość skorzystania z produktów pakietowych dowolnie i indywidualnie konfigurowanych.
 4. W razie gdy z przepisów prawa wynikać będzie taki obowiązek, eSKY.pl S.A. zobowiązuje się do płacenia podatku VAT za świadczone usługi. eSKY.pl S.A. jest nadto obowiązana do zagwarantowania, w tym od strony finansowej, dostępności elementów składowych produktów pakietowych na swojej stronie internetowej.
 5. Wystawianie faktur i sposób ich doręczania:

  1. Za usługi hotelowe zakupione w eSKY.pl S.A. za pośrednictwem strony internetowej www.esky.pl lub Telefonicznego Centrum Obsługi Klientowi wystawiona zostanie faktura elektroniczna, o której mowa w art. 106 ust. 10 i 11 ustawy z dnia 11. marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004 Nr 54 poz. 535).
  2. Wskutek dokonania zakupu usługi hotelowej w eSKY.pl S.A., o którym mowa powyżej i akceptacji postanowień niniejszego regulaminu, Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur elektronicznych, o której mowa w § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17. grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. 2010 Nr 249 poz. 1661).
  3. Faktury elektroniczne za usługi hotelowe doręczane będą na adres poczty elektronicznej wskazany w kwestionariuszu osobowym Systemu Rezerwacji lub podany w procesie zakupu za pośrednictwem infolinii Telefonicznego Centrum Obsługi.
  4. W przypadku dokonywania rezerwacji dla więcej niż jednego Klienta, na wypadek niewskazania nabywcy, na rzecz którego ma być wystawiona faktura, zostanie ona wystawiona na dane pierwszego z Klientów rezerwacji wieloosobowej i przesłana na adres poczty elektronicznej wskazany w pkt V podpunkt 3.

MOŻLIWE WARIANTY REZERWACJI USŁUG HOTELARSKICH

 1. W zależności od oferty poszczególnych dostawców, wyróżnia się następujące zasady rezerwacji i dokonywania odpłatności za usługi hotelarskie:
  1. dokonanie rezerwacji usługi hotelarskiej za pośrednictwem Systemu Rezerwacji, przy jednoczesnym uregulowaniu przez Użytkownika zapłaty w terminach wynikających z oferty obiektu bezpośrednio na rzecz oferującego obiekt dostawcy - brak wpłaty na rzecz eSKY.pl S.A.,
  2. dokonanie rezerwacji usługi hotelarskiej za pośrednictwem Systemu Rezerwacji przy jednoczesnym uregulowaniu przez Użytkownika zapłaty w terminach wynikających z oferty obiektu na rzecz eSKY.pl S.A., w jednej z form płatności podanej niżej w punkcie 10.

SKŁADANIE ZAPYTAŃ I REZERWACJI USŁUG HOTELOWYCH

 1. Zapytanie o rezerwację

  Użytkownik dokonuje zapytania o rezerwację usługi hotelarskiej wybierając jedną z dostępnych opcji - elektroniczny System rezerwacji dostępny na www.esky.pl, na innych stronach należących do podmiotów współpracujących z eSKY.pl S.A. albo kontakt telefoniczny pod numer wskazanym Telefonicznego Centrum Obsługi- oraz poprzez wprowadzenie do kwestionariusza osobowego wszelkich niezbędnych danych.

 2. Potwierdzenie zapytania i ceny

  1. Użytkownik otrzymuje na podany przez siebie adres poczty elektronicznej potwierdzenie zapytania, zawierające oprócz numeru rezerwacji, informację o usłudze hotelarskiej, całkowitej cenie usługi oraz wybranej formie płatności.
  2. Założenie i posiadanie rezerwacji przez Użytkownika jest zobowiązaniem do skorzystania z usługi hotelarskiej.
  3. Cena usługi hotelarskiej wyrażana jest w PLN, lub innej walucie określonej w formularzu zapytania. Na cenę usługi składają się w szczególności: taryfa netto, opłaty dodatkowe, sprzątanie końcowe.
  4. W przypadku, gdy rezerwowana usługa stosownie do warunków jej rezerwacji wymaga dokonania przez Użytkownika należnej wpłaty na rzecz eSKY.pl S.A., cena usługi podana w potwierdzeniu rezerwacji nie jest gwarantowana aż do momentu otrzymania płatności przez eSKY.pl S.A..
  5. „Użytkownik przed dokonaniem płatności zobowiązany jest do sprawdzenia poprawności danych zawartych w przesłanym potwierdzeniu.”
 3. Złożenie zamówienia usługi hotelarskiej

  1. Użytkownik może dokonać złożenia zamówienia pod warunkiem wprowadzenia prawdziwych danych osobowych do Systemu Rezerwacji. Przed dokonaniem zamówienia, obowiązkiem Użytkownika jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i jego akceptacja oraz zapoznanie się z warunkami ustalania ceny usługi dotyczącymi wybranego przez Użytkownika obiektu oferującego usługę.
  2. Zrozumienie warunków rządzących danym cennikiem pomoże Użytkownikowi dokonać wyboru najatrakcyjniejszej cenowo usługi, a także pozwoli zminimalizować koszty ewentualnej anulacji zamówienia.
  3. Po otrzymaniu zgłoszenia rezerwacji eSKY.pl S.A. może kontaktować się z Użytkownikiem celem zweryfikowania danych Użytkownika i potwierdzenia oferty. W przypadku niemożności skontaktowania się z Użytkownikiem eSKY.pl S.A. nie odpowiada za skuteczne przyjecie rezerwacji przez dostawcę, zgodnie z treścią dokonanego zgłoszenia.
  4. Każda rezerwacja/zgłoszenie jest przekazywane przez eSKY.pl S.A. w imieniu Użytkownika do danego dostawcy jako deklaracja zamówienia.
  5. Hotel ma prawo do anulowania rezerwacji w przypadku nie zgłoszenia się w dniu rozpoczęcia usługi w obiekcie oferującym usługę. Czas i warunki anulacji określają szczegółowe warunki rezerwacji obiektu oferującego usługę.
 4. Potwierdzenie rezerwacji.

  Wydrukowane przez Użytkownika, otrzymane na adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia rezerwacji, wraz z dokonaną w terminie wymaganą ewentualnie opłatą stanowi zamówienie usługi hotelarskiej.

FORMY PŁATNOŚCI

 1. Formy płatności.
  1. W przypadku gdy płatność za usługę ma być dokonana przez przybyciem do obiektu bezpośrednio na rzecz dostawcy, oferta zawiera szczegółowe dane niezbędne do dokonania stosownych opłat.
  2. 2. W przypadku gdy zgodnie z ofertą dotyczącą danego obiektu płatność za usługę ma być dokonana przed przybyciem do obiektu na rzecz eSKY.pl S.A., akceptowane są dwie formy płatności za usługi transferowe:
   1. płatność elektronicznym instrumentem płatniczym,
   2. płatność przelewem lub wpłata gotówkowa na rachunek bankowy prowadzony w banku PKO BP, w dowolnym odziale, na terenie Polski.
  3. W przypadku, o którym mowa w pkt. X podpunkt .2. wyboru preferowanej formy płatności dokonują Użytkownicy w kwestionariuszu osobowym Systemu Rezerwacji, przy czym:
   1. Zapłaty przelewem można dokonać wyłącznie za rezerwowane w www.esky.pl obiekty (lokale) z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem przed terminem okresu korzystania z obiektu (lokalu). Wybierając jako formę płatności "przelew", Użytkownik zobowiązany jest wpłacić, w terminie 24 godzin od zgłoszenia rezerwacji, kwotę należną. za usługę.
   2. Wpłaty gotówkowe i płatności przelewem należy dokonywać na rachunek:

    eSKY.pl S.A.
    Pl. Jagielloński 8, 26-600 Radom
    Bank PKO BP SA
    Nr konta: 66 1020 4317 0000 5102 0136 7614.

   3. Na przelewie należy podać imię i nazwisko Użytkownika oraz numer rezerwacji.
   4. Płatność elektronicznym instrumentem płatniczym.
    1. Użytkownik Systemu Rezerwacji on-line dokonuje zakupu posługując się karta płatniczą VISA, Eurocard, Mastercard, Diners Club, American Express lub innym elektronicznym instrumentem płatniczym o którym mowa w Ustawie o elektronicznych instrumentach płatniczych. (Dz. U. z dnia 11 października 2002 r.)
    2. Transakcja zakupu z wykorzystaniem elektronicznych instrumentów płatniczych jest transakcją bezpieczną.
    3. Wybierając jako formę płatności "karta płatnicza" Użytkownik zobowiązany jest wypełnić w kwestionariuszu osobowym Systemu Rezerwacji pola definiujące dane używanej przez niego karty płatniczej (takie jak: rodzaj karty, numer karty oraz data ważności, kod CVV/CVC). Po zgłoszeniu rezerwacji karta kredytowa jest automatycznie autoryzowana przez System Rezerwacji eSKY.pl S.A. a następnie obciążana kwotą należną za zakupione usługi.
    4. Uwaga! Podanie błędnych danych karty płatniczej (np. błędny numer lub data ważności) spowoduje odrzucenie zapytania przez System Rezerwacji.
 2. Po dokonaniu zapłaty (obciążenie karty, dokonanie przelewu, zapłata gotówką) i jej zaksięgowaniu system automatycznie stworzy i prześle na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej voucher potwierdzający zakup usługi hotelowej. Voucher stanowi dowód zakupu usługi hotelowej, którym Użytkownik winien legitymować się w momencie skorzystania z usługi w hotelu.

WARUNKI ANULACJI REZERWACJI/ZAMÓWIENIA

 1. Anulowanie rezerwacji/zamówienia.
  1. Rezerwacja zakwaterowania podlega polityce rezygnacji przedstawionej na stronie rezerwacji danego dostawcy.
  2. Anulacja w przypadku niezidentyfikowanego użytkownika.

   W celu uniknięcia nadużyć w Systemie Rezerwacji i nieobciążania dostawców fałszywymi lub wprowadzającymi w błąd rezerwacjami, eSKY.pl S.A. zastrzega sobie prawo do anulowania w poszczególnych przypadkach niegwarantowanych rezerwacji, o ile nie ma możliwości skontaktowania się z Użytkownikiem pod wskazanym przez niego numerem telefonu. W takich przypadkach Użytkownikowi nie przysługuje roszczenie do skorzystania z usługi hotelarskiej. To samo dotyczy sytuacji, w której eSKY.pl S.A. poweźmie informację, iż z adresu e-mail podanego przez Użytkownika dokonywano w przeszłości wielu rezerwacji, które nie zostały wykorzystane lub, gdy zapytania zwrotne wykonywane tą drogą przez eSKY.pl S.A. pozostają bez odpowiedzi. Aby zapobiec anulowaniu rezerwacji wskutek podejrzenia, że dana rezerwacja została dokonana z umyślnym zamiarem jej niewykorzystania, Użytkownik ma możliwość dokonania rezerwacji gwarantowanej przez podanie numeru swojej karty płatniczej.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Użytkownik wyraża zgodę na transfer jego danych osobowych oraz danych innych osób, w których imieniu dokonuje rezerwacji, przez eSKY.pl S.A. do dostawców w celu ułatwienia procesu rezerwacji oraz oferowania Użytkownikom ewentualnego posprzedażowego wsparcia za pośrednictwem strony internetowej eSKY.pl S.A..
 2. Ewentualne roszczenia Użytkowników oraz wnioski odszkodowawcze za szkody przez nich poniesione winny być wnoszone oraz wykonywane wobec właściwych dostawców. eSKY.pl S.A. odpowiada wyłącznie za zawinione przezeń nienależyte wykonanie usługi pośrednictwa.
 3. Ani eSKY.pl S.A. ani inne firmy współpracujące z nią w zakresie dostarczania baz danych o obiektach hotelarskich dostawców, nie ponoszą odpowiedzialności za jakikolwiek błąd w jej systemach lub tychże firm, które spowodują niemożność wykonania transakcji lub za jakość produktów dostępnych na platformie www. firm, oferowanych Użytkownikom przez poszczególnych dostawców. Rolą eSKY.pl S.A. i innych firm współpracujących z nią w zakresie dostarczania baz danych o obiektach hotelarskich dostawców jest stworzenie Użytkownikowi dostępu do bezpośrednich ofert prezentowanych przez poszczególnych dostawców.
 4. Informacje o hotelach i standardach ich usług.

  Międzynarodowa klasyfikacja hoteli oparta na systemie gwiazdek stanowi niewiążącą informację o standardzie danego hotelu. Dostępna w Systemie Rezerwacyjnym eSKY.pl S.A. informacja o hotelach opiera się na ocenie własnej danego hotelu.

Zawieranie umów ubezpieczeń

Regulamin - Zawieranie Umów Ubezpieczeń (wersja: 2.0)

SKŁADANIE ZAPYTAŃ I ZAKUP UBEZPIECZEŃ PODRÓŻNYCH

 1. Ubezpieczycielem jest Chartis Europe Spółka Akcyjna Oddział w Polsce z siedzibą Warszawa kod pocztowy 00-102 ul. Marszałkowska 111, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000026645, NIP 107-00-05-374, Kapitał zakładowy 47 626 240 EUR.

 2. Umowa ubezpieczenia zawierana jest zgodnie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia oraz w zakresie.

 3. Dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia zgodnie art. 809 § 1 KC. jest polisa.

 4. Użytkownik dokonuje zapytania o wycenę kosztów zawarcia umowy ubezpieczenia wybierając jedną z zaproponowanych przez System opcji poprzez wprowadzenie do kwestionariusza osobowego wszelkich niezbędnych danych.

 5. Potwierdzenie zapytania

  1. Użytkownik może dokonać zapłaty za polisę pod warunkiem wprowadzenia prawdziwych danych osobowych do Systemu Rezerwacji. Przed dokonaniem zawarcia umowy ubezpieczenia, obowiązkiem Użytkownika jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i jego akceptacja oraz zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia.
  2. Użytkownik przed dokonaniem płatności zobowiązany jest do sprawdzenia poprawności danych zawartych w przesłanym potwierdzeniu.
 6. Zakup polisy ubezpieczeniowej

  1. Użytkownik otrzymuje na podany przez siebie adres poczty elektronicznej potwierdzenie zapytania, zawierające oprócz numeru rezerwacji, informację o całkowitej cenie polisy oraz formie płatności. Cena polisy wyrażana jest w PLN, lub innej walucie określonej w formularzu zapytania.
 7. Formy płatności

  1. Akceptowane są trzy formy płatności za polisy zakupione za pośrednictwem eSKY.
   1. płatność elektronicznym instrumentem płatniczym,
   2. płatność przelewem, lub wpłata gotówkowa w dowolnym oddziale banku PKO BP, na terenie Polski.
 8. Wyboru preferowanej formy płatności dokonują Użytkownicy w kwestionariuszu osobowym Systemu Rezerwacji:

  1. Wpłaty gotówkowe i płatności przelewem należy dokonać na rachunek:

   eSKY.pl S.A. Pl. Jagielloński 8; 26-600 Radom,
   Bank PKO BP S.A. Nr. konta: 46 1020 4317 0000 5002 0129 4206.

  2. Na przelewie należy podać nr zamówienia oraz nazwę płatnika wskazanego w kwestionariuszu osobowym.

  3. Płatność elektronicznym instrumentem płatniczym:

   Użytkownik Systemu Rezerwacji dokonuje zakupu posługując się kartą płatniczą VISA, Eurocard, Mastercard, Diners Club, American Express lub innym elektronicznym instrumentem płatniczym o którym mowa w Ustawie o elektronicznych instrumentach płatniczych (Dz. U. z dnia 11 października 2002 r.).

   Transakcja zakupu z wykorzystaniem elektronicznych instrumentów płatniczych jest transakcją bezpieczną.

   Wybierając jako formę płatności "karta płatnicza", Użytkownik zobowiązany jest wypełnić w kwestionariuszu osobowym Systemu Rezerwacji pola definiujące dane używanej przez niego karty płatniczej (takie jak: rodzaj karty, numer karty, data ważności oraz kod CVV/CVC). Po zgłoszeniu rezerwacji karta płatnicza jest automatycznie autoryzowana przez System Rezerwacji w systemie order by phone przez eSKY.pl S.A.i obciążana kwotą należną za zakupione ubezpieczenie podróżne Uwaga! Podanie błędnych danych karty płatniczej (np. błędny numer lub data ważności) spowoduje odrzucenie zapytania przez System Rezerwacji.

 9. Dostarczanie polisy

  Polisy zakupione za pośrednictwem eSKY.pl doręczane są na wskazany w kwestionariuszu osobowym Systemu Rezerwacji adres poczty elektronicznej.